SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNA DOLOČILA

COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL potovalna agencija d.o.o. (v nadaljevanju: CMT ali agencija) je potovalna agencija, ki že več kot 20 let organizira potovanja, izlete in festivale. Aranžmaji CMT so namenjeni predvsem mladim, študentom in dijakom, razen če iz vsebine programa ni razvidno drugače. Za namene enotnega nastopanja družbe CMT kot agencije v posameznih potovalnih aranžmajih z potniki, je CMT dne 1.9.2019 sprejel Splošne pogoje potovanja CMT, ki urejajo pogodbe o potovanjih s potniki. Predmetni Splošni pogoji poslovanja CMT so sestavni del pogodbe, ki jo ob prijavi na določen aranžma skleneta CMT in potnik. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani v poslovalnici CMT, na pogodbi oziroma preko spleta na uradni spletni strani CMT ivarcko.fun in na katerikoli drugi spletni strani, kjer CMT kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve, ter so Splošni pogoji CMT kot taki posebej označeni in splošno dostopni. V posameznih pogodbah o potovanju ni mogoče vsebine pogodbe določiti v nasprotju s sprejetimi splošnimi pogoji, razen s posebnim pisnim soglasjem CMT. Ti splošni pogoji veljajo za vse prihodnje pogodbe o potovanjih s potniki.

SKLENITEV POGODBE O POTOVANJU

Potnik se lahko prijavi na turistični aranžma v poslovalnicah CMT, v katerikoli pooblaščeni agenciji oziroma pri osebi, ki za CMT posreduje storitve, ali preko spleta na uradni spletni strani CMT oziroma na katerikoli drugi spletni strani, kjer CMT kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve. Za popolno prijavo na aranžma šteje pisna oziroma ustna potrditev prijave, v kolikor je bila prijava opravljena preko spletnega obrazca, pa potrditev prijave na elektronski naslov, ter plačilo 30% celotne vrednosti aranžmaja (v nadaljevanju: akontacija) najkasneje v roku 24 ur po prijavi. Za popolno prijavo šteje podaja potrebnih podatkov in pravočasno plačilo akontacije.

Ob popolni prijavi CMT in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je v primeru prijave po telefonu ali preko spleta potniku posredovana preko elektronske pošte, ob sklenitvi osebno pa izročena v fizični obliki. V kolikor bi potnik želel, da se mu dokumentacija natisne in pošlje po pošti, CMT zaračuna stroške tiskanja in pošiljanja v pavšalnem znesku 5,00 eur. Pogodba o potovanju vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju, ali pa se sklicuje na program ali ponudbo aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. V primeru, da v roku 24 ur po prejemu prijave akontacija ni plačana, se šteje, da se potnik ni prijavil na aranžma. Sklenjena pogodba o potovanju potniku jamči udeležbo oziroma mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju, ob izpolnitvi pogojev, da v postavljenem roku potnik plača preostali znesek aranžmaja, in da je potovanje dejansko izpeljano.

Za dan plačila se za potrebe opredelitve popolne prijave šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici CMT ali pri pooblaščeni agenciji, oziroma dan, ko CMT prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Preostali del vrednosti aranžmaja je potnik dolžan plačati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja, razen če je drugače navedeno v programu oziroma pogodbi. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA …) turističnega aranžmaja ali druge storitve, CMT v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne izplača gotovine, pač pa lahko potnik zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov transakcijski račun, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila te točke splošnih pogojev tudi za pooblaščeno turistično agencijo. V primeru, da potnik pri prijavi preko spletnih strani uporabi plačilno sredstvo PayPal, se skupni vrednosti plačila prišteje 3,5% od zneska plačila kot nadomestilo za stroške plačilnega prometa (t.i. payment fee). Potnik ob prijavi plača stroške prijave (prijavnina, t.i. booking fee) v višini 10€ na osebo oz. 5% skupnega zneska na prijavnici.

Potnik je odgovoren za vse stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, v kolikor potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Od pogodbe lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potnik ne plača preostalega dela pogodbene obveznosti v predvidenem roku, si CMT pridržuje pravico do zavrnitve udeležbe potnika na potovanju.

V primeru prijave na turistični aranžma veljajo predmetni splošni pogoji, ustrezno pa tudi posebni pogoji poslovanja in ponudba, navedena v aranžmaju. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev tisti trenutek, ko je podal prijavo na posamezno storitev.

Potnik je ob odhodu dolžan vodji potovanja oziroma predstavniku CMT predložiti pogodbo o potovanju in potrdilo o celotnem plačilu aranžmaja, v nasprotnem primeru vodja potovanja oziroma predstavnik CMT ni dolžan sprejeti potnika na potovanje oziroma turistični aranžma.

CENE ARANŽMAJA

Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva objave programa. Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. CMT si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (v nadaljevanju: OZ) in Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot), zaradi sprememb v menjalnem tečaju, sprememb tarif in cen prevozov, sprememb cen goriva ali drugih virov energije, davkov, turističnih taks, letaliških in pristaniških pristojbin ipd. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja navedenih elementov izračuna cene. O morebitnih spremembah cen CMT potnika obvesti najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, skupaj z izračunom spremembe cene povišanja.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8%, lahko potnik najkasneje 2 dni po prejemu obvestila o spremembi cene privoli v predlagano spremembo ali brez stroškov odstopi od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe ima potnik pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov, ter stroškov plačilnega prometa, povezanih z vplačilom aranžmaja.

CMT lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru nastopa le kot informator, potnik pa vse morebitne reklamacijske zahtevke uveljavlja na kraju samem in pri organizatorju storitev (v tujini). CMT lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža ali zviša, če se (ne) bo prijavilo določeno število potnikov oziroma ko nastopijo drugi, natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje ali zvišanje cene aranžmaja nastopili. Potnik ne more odstopiti od pogodbe iz razloga, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Potnik je ob osnovni ceni aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), ki se, če niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno, in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika. Potnik ob prijavi lahko navede želje po posebnih storitvah (kot na primer posebne prehranske zahteve, sprememba penziona itd.), ki jih, kadar so te mogoče v posameznem aranžmaju, doplača k osnovni ceni aranžmaja. Posebne storitve potnik plača ob prijavi, lahko pa med samim potovanjem doplača (v ustrezni valuti) vodji potovanja oziroma predstavniku CMT v kraju, kjer se storitve opravljajo, v kolikor je v programu oziroma v ponudbi tako navedeno.

KATEGORIZACIJA STORITEV IN NO NAME NAMESTITVE

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorizacija objektov), navedene v programih CMT za posamezne aranžmaje, pomenijo oznake v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Agencija pri tem opozarja na različnost meril kategorizacije na nekaterih turističnih destinacijah, saj v Republiki Sloveniji in v večini zahodnoevropskih držav veljajo višja merila.

“No name” aranžmaji so tisti, kjer v programu ni naveden naziv oziroma ime namestitvenega objekta (apartmaja, hotela), pri čemer si CMT pridržuje pravico, da potnika obvesti o imenu namestitvenega objekta šele ob prihodu na destinacijo. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi, in obsegajo najmanj:
- kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji),
- tip sobe,
- storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, “all inclusive” ...)
- kraj oziroma lokacijo nastanitve.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v večposteljnih sobah (te imajo lahko tudi dodatna ležišča). Na vseh programih je obvezno plačilo povratne kavcije kot jamstva za nepoškodovanje objekta (od 20,00 eur naprej, skladno z zahtevami nastanitvenega objekta).

POTNIKOVA SPREMEMBA PRIJAVE IN ODPOVED POTOVANJA

Potnik lahko kadarkoli pred začetkom potovanja odstopi od pogodbe o potovanju, pri čemer lahko CMT od potnika zahteva plačilo ustrezne in upravičene odstopnine. Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in sklenil pogodbo o potovanju.

Vsaka sprememba ali zamenjava programa po sklenitvi pogodbe o potovanju, ki ni potrjena s strani agencije, se obravnava kot odpoved pogodbe o potovanju, tudi če se potnik kasneje ponovno prijavi. V kolikor je sprememba manjša in ne vodi v spremembo bistvenih postavk pri aranžmaju, zaradi katerih bi nastali dodatni stroški ali bi bila onemogočena izvedba potovanja, lahko CMT spremembo potrdi, vendar zaračuna administrativni strošek spremembe:
- do 30 dni pred odhodom: 15,00 eur,
- 29-10 dni pred odhodom: 30,00 eur,
- manj kot 9 dni pred odhodom: spremembe niso možne in se vsaka sprememba šteje kot odstop od pogodbe, če se stranki sporazumeta o kakršnikoli spremembi, pa se zaračuna administrativni strošek spremembe v višini 30,00 eur.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument na predpisanem obrazcu, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec in ki je priloga tem splošnim pogojem. V primeru, da potnik zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s CMT, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani CMT zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil, ali po elektronski pošti. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima CMT pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa pred dnevom začetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju. Če v programu oziroma na prijavnici za določen aranžma ni drugače določeno, veljajo naslednji stroški odpovedi, ki v nobenem primeru niso nižji od 20,00 eur na osebo za individualne in razpisne aranžmaje in 40,00 eur na osebo za programe, ki so narejeni za skupine:

Za individualne in razpisne aranžmaje (Collegium):
– do 30 dni pred odhodom: administrativni stroški v višini 20,00 eur,
– od 29 do 22 dni pred odhodom: 20% cene aranžmaja,
– od 21 do 15 dni pred odhodom: 30% cene aranžmaja,
– od 14 do 8 dni pred odhodom: 50% cene aranžmaja,
– od 7 do 1 dan pred odhodom: 80% cene aranžmaja,
– na dan odhoda in po odhodu: 100% cene aranžmaja.

Za programe, ki so narejeni za skupine (Mondial, Cooltura):
– do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški v višini 40,00 eur,
– od 90 do 61 dni pred odhodom: 60% cene aranžmaja,
– od 60 do 30 dni pred odhodom: 80% cene aranžmaja,
– od 29 do 1 dan pred odhodom: 90% cene aranžmaja,
– na dan odhoda in po odhodu: 100% cene aranžmaja.

Za turistične storitve v okviru festivalov (Croatia Music Festivals, Travel2Ultra):
– do 90 dni pred odhodom: administrativni stroški v višini 30% cene aranžmaja,
– od 90 do 61 dni pred odhodom: 60% cene aranžmaja,
– od 60 do 1 dan pred odhodom: 100% cene aranžmaja.

V primeru, da potnik ne nastopi dogovorjene storitve v času, ki je naveden v programu, v obvestilu o odhodu ali v pogodbi o potovanju, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju in se odpoveduje pravici do vračila vplačanega zneska oz. pripadajoče razlike, kot opisano zgoraj. To ne velja v primeru, da je potnik pravočasno v roku sporočil “late check in” ali spremembo na rezervaciji, za kar je dobil pisno potrditev agencije o spremembi. Za odstop od pogodbe o potovanju se šteje, če potnik ne opravi check-ina v namestitveni objekt na dan prihoda po pogodbi do 19. ure, razen če je na programu, obvestilu o odhodu, pogodbi o potovanju oziroma na podoben način navedeno drugače. Za odstop od pogodbe se šteje tudi, če se potnik ne pojavi na odhodu prevoznega sredstva (avtobus, vlak, letalo, ladja) ob uri, ki je navedena v programu, obvestilu o odhodu, pogodbi o potovanju oziroma na drug podoben način, ali če ne prevzame naročene druge storitve v času, ki je naveden v programu, obvestilu o odhodu oziroma pogodbi o potovanju.

Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatkov ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave, se šteje, da se potnik odpoveduje pravici do vračila razlike. Stroški odjave vedno obsegajo vsaj administrativne stroške.

V primeru, da prijavljeni potnik vnaprej spozna, da se potovanja ne bo mogel udeležiti, ima do 10 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem, da organizator potovanja s spremembo soglaša. Organizator potovanja lahko zamenjavo potnika odkloni v primeru ocene previsokih logističnih stroškov. Zamenjava imena je možna samo osebno s strani nosilca rezervacije na prodajnem mestu CMT ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokumentov obeh oseb. V tem primeru bo CMT bremenil potnika le za stroške spremembe. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Za vsako spremembo CMT zaračuna potniku administrativne stroške spremembe. V primerih, ko so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom oziroma organizacijo določenih dejavnosti na destinaciji, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa CMT poleg administrativnih stroškov zahteva tudi povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov vplačanega aranžmaja. Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato CMT v primeru odpovedi potovanja s strani potnika ravna po določilih o potnikovi spremembi ali odpovedi potovanja. V primeru, ko je organizator aranžmaja druga turistična agencija, katere pooblaščeni zastopnik je CMT, veljajo tudi njeni splošni pogoji poslovanja, s katerimi je potnik seznanjen ob sklenitvi pogodbe.

Ne glede na zgornje določbe ima potnik v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju zunaj poslovnih prostorov pravico, da v štirinajstih (14) dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga. V tem primeru lahko agencija potniku zaračuna administrativne stroške v višini 15,00 eur.

 

ODSTOPNA IZJAVA SPLOŠNO

ZAVAROVANJE RIZIKA OPOVEDI

Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje rizika odpovedi potovanja pri pogodbeni zavarovalnici za primer, če se potnik morda zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bo mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica vrne del vplačanega zneska. Takšni primeri so:

a) nezgoda, smrt ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje;
b) nezgoda, smrt ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžen navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanega zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila;
c) poziva sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca;
d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje;
e) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja sopotnik/ov (ko potuje do 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, itd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovancem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/i na prijavnici in v sami pogodbi o potovanju;
f) popravnega izpita za srednjo šolo katerega rok za opravljanje nastopi v času izvajanja maturantskega izleta ali v roku 21 koledarskih dni po končanem maturantskem izletu. Kritje velja samo za maturantske izleta, ki se izvajajo v juliju, avgustu ali septembru vsako leto.

Za zavarovanje veljajo pogoji poslovanja partnerske zavarovalnice Generali d.d., (povezava na pogoje: 01-OTP-01/20), s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoji so objavljeni na spletni strani CMT: https://ivarcko.fun/splošni pogoji/. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v tem primeru v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

Pomembno: Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo, ki mora biti podana najkasneje v roku 7 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

CMT si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja zaradi neizogibnih in/ali izrednih okoliščin, zaradi katerih ne more izpolniti pogodbe o potovanju, ali v primeru nezadostnega števila prijavljenih oseb za izvedbo potovanja:
– 20 dni pred odhodom pri potovanjih, daljših od 6 dni,
– 7 dni pred odhodom pri potovanjih, ki trajajo 2-6 dni,
– 48 ur pred odhodom pri potovanjih, krajših od 2 dni.

Če v programu ni določeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov na določenem prevoznem sredstvu:
– za potovanja z avtobusom: najmanj 40 potnikov,
– za potovanja na rednih letalskih linijah: najmanj 20 potnikov,
– za potovanja s posebnimi letali, vlaki ali ladjami: najmanj 80% zasedenost.

V teh primerih CMT ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode prijavljenim potnikom, vrne pa jim celoten vplačani znesek. CMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za CMT pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. CMT si pridržuje pravico do spremembe dneva ali časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda uporabljenih prevoznih sredstev ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravna nesreča ali drugi nepredviden vzroki, na katere CMT ne mora vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Naročnik potovanja se strinja, da se iz razloga varstva javnega zdravja ali spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije lahko spremeni program, nastanitev, prevozno sredstvo potovanja ali termin. CMT ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primerih, ko CMT izrecno pisno jamči odhod oziroma zagotavlja odhod, potovanja ne more odpovedati.

Ker CMT ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa, lahko v teh primerih potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. CMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe med potovanjem, če potnik ogroža počutje in zdravje ostalih potujočih in s svojim obnašanjem onemogoča izvedbo programa izvajalcu s strani agencije. V teh primerih potnik ni upravičen do vračila vplačanega zneska.

INFORMACIJE

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Potnik je upravičen do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. CMT d.o.o. prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Agencija v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru njenih likvidnostnih težav potniku povrnejo vsa plačila in zagotovi njegov povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

Ključne pravice potnika na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov:
– Potniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.
– Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje.
– Potniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
– Potniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo.
– Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.
– Potniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, ta turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode.
– Potniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.
– Poleg tega potniki lahko odstopijo od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.
– Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijo od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.
– Potniki so upravičeni tudi do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
– Če je potnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč.
– Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potnikov. CMT d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav CMT d.o.o., se potrošniki lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ:
Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Enota za odnose s strankami, Asistenčno - storitveni center.
Telefonska številka: 080 2864, za klice iz tujine: +386 2 222 2864
Več: Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)

OBVESTILA PRED ODHODOM

Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem po elektronski pošti (v primeru, da so svoj naslov elektronske pošte podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo v poslovalnici agencije ali pa agencijo kontaktirajo preko elektronske pošte na naslov info@collegium.si ali preko telefona na telefonsko številko 070-553-553. CMT potnikom obvestil pred potovanjem z navadno pošto ne pošilja, razen če v posameznem programu ni navedeno drugače.

Obvestilo o odhodu CMT svojim potnikom pošlje najkasneje pet (5) do sedem (7) dni pred začetkom potovanja, razen če v posameznem programu ni navedeno drugače. Obvestila pred potovanjem za enodnevne izlete in za vse aranžmaje v Sloveniji z lastnim prevozom se pošiljajo najkasneje dva (2) dni pred začetkom potovanja. V primeru, da potnik do tri (3) dni pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, je naprošen, da se oglasi v poslovalnici agencije, oziroma kontaktira agencijo na zgoraj navedeni naslov elektronske pošte in/ali preko telefona. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov (poštni in/ali elektronski) za namene izpolnitve pogodbe nosi potnik.

POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI 

CMT d.o.o. pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju potrošniku zagotovi informacije o potnih listinah in morebitne zahtevah za vizume, vključno z okvirnim obdobjem za pridobitev vizumov, ki veljajo za državljane Republike Slovenije, ter zdravstvene formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo s posebnimi dokumenti (vizumi), si je potnik dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti te dokumente. Prav tako si morajo potniki, ki niso državljani EU, urediti vse potrebne potovalne dokumente, ki jih zahtevajo države, v katere potujejo. Nepolnoletni potniki so dolžni urediti vso potrebno dokumentacijo za prehod nepolnoletnih oseb preko državnih meja. Če potnik naštetih obveznosti ne izpolni ali se zaradi neurejenih dokumentov ne more udeležiti potovanja, ali pa mora potovanje iz istih razlogov prekiniti, se CMT ravna po določilih o potnikovi spremembi prijave in odpovedi potovanja (glej točko V. teh splošnih pogojev). V primeru, da CMT posreduje pri urejanju vizuma za potnika, agencija ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje pri urejanju ni všteto v ceno in se plača posebej, stroškov posredovanja pa agencija v nobenem primeru ne vrača.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ukradeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje oz. za vrnitev v domovino, si mora potnik na lastne stroške priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika v potovalni agenciji CMT. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katero ali skozi katero potuje.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni ...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi predpisi nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in namestitvenih objektih, ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati tako, da ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti z nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav, v katere potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZDRAVSTVENO STANJE POTNIKA

Po predpisih svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeli ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten zdravstveni predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju. Zavrnitev le-tega ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. CMT ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, ki bi nastali zaradi neupoštevanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

CMT ne prevzema nikakršne odgovornosti za poslabšanje predobstoječih zdravstvenih stanj potnika, še posebej ne tistih, o katerih potnik agencije ni obvestil pred potovanjem. Če potnik redno jemlje zdravila, si je sam dolžan priskrbeti zadostno količino za celo potovanje. V primeru zdravstvenih težav se potnik lahko posvetuje z vodnikom ali ekipo prve pomoči, v kolikor je ta prisotna na namembni destinaciji, ki bodo potnika usmerili k lokalnemu zdravniku. Če CMT po posvetovanju z lokalnim zdravnikom meni, da potnik ni sposoben za nadaljevanje potovanja, mu lahko po lastni presoji svetuje prekinitev potovanja in odhod domov na stroške potnika, brez povračila stroškov prekinjenega potovanja. V kolikor potnik ne želi prekiniti potovanja, CMT ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne zdravstvene zaplete.

CMT ne odgovarja za potnika. Potniki, ki se udeležijo potovanja ali aktivnosti, se zavedajo tveganja, ki ga prinaša vsako posamezno potovanje, in se ga udeležujejo na lastno odgovornost. Tveganja, ki izključujejo odgovornost agencije, vključujejo poškodbe, bolezen ali smrt potnika. Potnik se strinja, da agencija, njeni zaposleni in zunanji sodelavci ne odgovarjajo za škodo, nastalo na lastnini potnika, za poškodbe, bolezni ali smrt potnika, ki nastane v povezavi z ravnanjem potnika, prav tako CMT ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz kateregakoli razloga.

CMT nudi na potovanjih, ko je tako izrecno označeno, 24-urno prisotnost ekipe prve pomoči, ki jo sestavljajo mladi zdravniki in študentje medicine. Prva pomoč, ki jo nudijo člani te ekipe prve pomoči, predstavlja laično prvo pomoč in ne strokovno nujno medicinsko pomoč, ki je na voljo potnikom zgolj v okviru zdravstvenih domov in bolnišnic. Člani ekipe prve pomoči, ki nimajo licence oz. dovoljenja za samostojno opravljanje zdravniške službe, potnikom ne svetujejo jemanja zdravil, ki so namenjena samozdravljenju, o samozdravljenju naj bi bil potnik dovolj poučen sam. V kolikor se potnik sam odloči za samozdravljenje, mu ekipa prve pomoči nudi takšna zdravila za samozdravljenje. Osnovna zdravila, kot so blagi analgetiki, spazmolitiki in antihistaminiki, potniku lahko predpiše le njegov lečeči zdravnik oz. najbližji zdravnik v času potovanja, ki ima potrebna pooblastila za samostojno delo. CMT zagotavlja nudenje ustreznih informacij o zdravstveni storitvah na kraju potovanja. Oskrbovanje ran, šivanje in dajanje lokalnih anestetikov sme samostojno opravljati samo tisti zdravnik, ki ima dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške dejavnosti. Vsak potnik se je dolžan seznaniti s podrobnejšimi pravili in zdravstvenimi navodili ekipe prve pomoči, ki so dostopni v poslovalnicah CMT, pri katerikoli pooblaščeni agenciji oz. osebi, ali preko spleta na uradni spletni strani CMT. Šteje se, da je potnik seznanjen in soglaša s pravili in navodili ekipe prve pomoči s soglasjem s temi splošnimi pogoji.

PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodaten kilogram pa doplača potnik sam, na kraju samem, v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

CMT ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage naslovi potnik sam na prevoznika ali namestitveni objekt. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. CMT ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v prevoznem sredstvu (na avtobusu, vlaku, ladji, letalu) in v namestitvenih objektih oziroma iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.).

REKLAMACIJE

Vsak potnik, ki je sklenil pogodbo o potovanju, ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve oziroma neskladja s pogodbo o potovanju. Potnik mora na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti zapisniško opozoriti brez odlašanja na kraju samem, in sicer vodjo potovanja oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednega izvajalca storitev oziroma pooblaščeno lokalno agencijo. Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu s pogodbo o potovanju, organizator potovanja odpravi neskladnosti, razen če to ni mogoče ali bi to povzročilo nesorazmerne stroške. Če organizator potovanja ne odpravi neskladnosti, lahko potrošnik zahteva znižanje cene in povrnitev škode. Za reklamacije potnika velja zakonski rok, pri čemer se v vsakokratnem primeru upošteva dejstvo, ali je potnik na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti opozoril na kraju samem in brez odlašanja.

V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril na napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Dokler organizator ne poda končnega odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Zahtevek potnika mora biti podpisan, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu, ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Zahtevki morajo biti poslani priporočeno po navadni pošti na naslov poslovalnice agencije ali po elektronski pošti na info@collegium.si. Potnik mora priložiti ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

V skladu z določili veljavne zakonodaje se omeji višina denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo na trikratnik zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.To določilo ne velja v primeru, da ima CMT pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja, za katera je sklenjena pogodba o potovanju.

ZAVAROVANJA 

Cene aranžmajev, če v programu ni določeno drugače, vključujejo osnovno nezgodno zavarovanje, ne vključujejo pa zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da morajo potniki za zdravstveno zavarovanje poskrbeti sami. Za potovanja v tujino priporočamo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Prav tako v ceno aranžmaja ni vključeno zavarovanje rizika odpovedi, ki ga potnik lahko vplača sam ob prijavi. Tako v primeru smrti ali bolezni potnika oz. bližnjih sorodnikov, zavarovalnica na podlagi ustreznega potrdila (zdravniško potrdilo, mrliški list) povrne stroške odpovedi potovanja. Splošni pogoji zavarovalnice, ki sklepa ustrezna zavarovanja, so na voljo na prodajnem mestu.

CMT ne zagotavlja nobene medicinske pomoči. V primeru, da potnik ni dodatno zdravstveno zavarovan, pa med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, je dolžan sam kriti stroške, ki zaradi tega nastanejo.

TOČNOST PREVOZNIKOV

CMT si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo in z nje ter s tem povezanimi prevozi, ne pa tudi počitku.

V primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali velike zamude letalskega prevoza lahko potnik v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov uveljavlja odškodnino od dejanskega letalskega prevoznika (bodisi preko spletne povezave letalskega prevoznika bodisi preko katerega od specializiranih posrednikov) tudi takrat, ko je tak let sestavni del turističnega aranžmaja. Povrnitev škode ali znižanja cen, ki jih potrošnik prejme na podlagi ZVPot in uredb ter mednarodnih konvencij, se med seboj odštevajo, da se prepreči prekomerna izplačila.

POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

V primeru, da ima agencija posebne pogoje za določen aranžma, so ti objavljeni na uradni spletni strani CMT pod splošnimi pogoji. Objavljeni posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev, sicer tudi za te aranžmaje veljajo splošni pogoji oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

POTOVANJE MLADOLETNIH OSEB

Mladoletni z agencijo potujejo zgolj izjemoma, če je v posameznem program tako določeno. Če je katerakoli od oseb, ki potuje v tujino v organizaciji CMT, v času izvedbe potovanja mlajša od 18 let, je dolžna prinesti s seboj na odhod pravilno izpolnjeno potrdilo oziroma izjavo, s katerim starši ali skrbniki mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje v organizaciji CMT na lastno odgovornost oziroma na odgovornost staršev ali skrbnikov. V primeru, da mladoletna oseba tega potrdila nima s seboj, ne more potovati s CMT in CMT si pridržuje pravico, da jo odslovi pred odhodom brez posebne odškodnine.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI POTNIKOM

Vsak potnik je dolžan sam poskrbeti za svojo varnost in se izogibati vsakršnim ravnanjem, ki bi lahko ogrozila njegovo varnost ali varnost kogar koli drugega. CMT na določenih potovanjih, kadar je v program tako izrecno navedeno, zagotavlja varovanje potnikov, in sicer preko zunanjih sodelavcev, ki poskrbijo in zagotovijo varovanje. CMT ne odgovarja za način varovanja in za delo svoji zunanjih sodelavcev, zato mora potnik vse zahtevke, ki se nanašajo na varovanje, nasloviti neposredno na varnostno službo, ki varnost zagotavlja.

PRODAJA VSTOPNIC

Z nakupom vstopnice pri CMT kupec sprejema hišna pravila lokacije prireditve kot tudi pogoje sodelovanja med CMT in organizatorjem prireditve. Ob zapustitvi lokacije prireditve vstopnica izgubi svojo veljavnost. Neupoštevanje hišnih pravil in zloraba vstopnice se kaznuje, in se osebo odstrani s prizorišča. V takih primerih vstopnice ni mogoče vrniti. V primeru popolne ali delne odpovedi ali preložitve prireditve, veljajo roki in pogoji posameznega organizatorja prireditve. Informacijo o tem kupec vstopnice dobi pri organizatorju ali na prodajnem mestu, kjer je vstopnico kupil. CMT je le posrednik pri prodaji vstopnic in ne odgovarja za vračilo denarja. Manjše oz. objektivno upravičene spremembe zasedbe ali programa so pridržane. V primeru odpovedi, preložitve prireditve ali spremembe zasedbe, kupec vstopnice ni upravičen do povračila stroškov (t.j. prihoda, hotela). Obiskovalec ob TV prenosih dovoljuje neomejen čas snemanja brez zahteve nadomestila za oddajanje s strani TV organizacije, ki producira film in je posnela obiskovalca med ali v kontekstu prireditve in dovoljuje uporabo vseh tehničnih sredstev za obdelavo filma.

Vnos naprav za snemanje zvoka in slike, z izjemo mobilnih telefonov, steklenic, kozarcev, pločevink, palic, orožja, pirotehničnih sredstev in drugih stvari, navedenih v hišnih pravilih lokacije prireditve, je prepovedan.

PREPRODAJA, PONAREJANJE ali KAKRŠNAKOLI DRUGA OBLIKA ZLORABE VSTOPNIC NI DOVOLJENA in JE KAZNIVA!

Potnik mora vstopnico hraniti najmanj do zaključka prireditve oz. zapustitve lokacije prireditve. Barkoda na vstopnici je unikatna in je veljavna le ob prvem skeniranju, vsako nadaljnje kopiranje in vsak nadaljnji prehod ni mogoč. Ob izgubi vstopnice njena zamenjava ni mogoča.

Kupec vstopnice mora vstopnico zavarovati pred nepooblaščenim dostopom. CMT ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave, ki bi nastale zaradi posredovanja, posredovanja informacij, kopiranja ipd. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru zlorabe ne dovoli vstopa imetnikom vstopnic z identičnim barkodam.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

CMT D.O.O. vse podatke o potnikih varuje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) oziroma pripadajočo domačo zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
.

Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v CMT D.O.O.. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih CMT D.O.O. zbira od potnikov, uporabnikov spletnih strani CMT D.O.O.. Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov

Kazalo
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
2. Kategorije osebnih podatkov
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
4. Čas hrambe
5. Pravne podlage
6 Varovanje osebnih podatkov
7. Pravice uporabnikov
8. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
9. Uporaba piškotkov
10. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih
11. Pravno obvestilo

1. Upravljavec zbirk osebnih podatkov
CMT D.O.O., Šmartinska c. 152, Ljubljana.
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@cmt.si.

2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani, so:
• e-poštni naslov;
• ime in priimek ter naziv oz. spol;
• naziv podjetja;
• fizični naslov;
• telefon;
• GSM;
• rojstni podatki;
• podatki o osebnem dokumentu;
• podatki o naročenem aranžmaju ter morebitnih dodatnih naročenih storivah;
• podatki o plačniku aranžmaja, če se razlikujejo od podatkov o potniku;
• podatki o plačilu (vrsta plačila, plačilni podatki);
• morebitne potnikove opombe oziroma posebne zahteve;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov, so:
• podatki o tem, katere strani je uporabnik obiskal na portalu oziroma kako daleč v postopku nakupa aranžmaja je prišel;
• podatki, ki jih posreduje uporabnikov brskalnik oziroma mobilna naprava, kot so npr. uporabnikov IP naslov, lokacijski podatki, identifikator naprave (IMEI številko, MAC naslov), podatki o brskalniku, podatki o tem, kako je potnik prišel na spletno stran, operacijski sistem;
• podatki iz piškotkov in drugih načinov shranjevanja podatkov v uporabnikovi terminalski opremi;
• čas in trajanje obiska;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.
Pridobljeni podatki uporabnikov e-novic, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• e-poštni naslov;
• katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
• katere strani je obiskal na portalu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
• IP naslovi uporabnika
• podatki iz piškotkov in drugih načinov shranjevanja podatkov v uporabnikovi terminalski opremi;;

Pridobljeni podatki o telefonskih klicih, e-poštnih sporočilih, oziroma klepetih preko naših spletnih strani, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• vaša telefonska številka, e-poštno sporočilo, oziroma vzdevek in IP naslov;
• vsebina vašega sporočila.

Pridobljeni podatki o udeležncih nagradnih iger in anket, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• ime;
• starost;
• e-poštni naslov oziroma telefonska številka;
• podatki, potrebni za izvedbo nagradne igre oziroma ankete.

3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov in uporabnikov spletnih strani, uporabljal za naslednje namene:
• za izvajanje pogodbe;
• za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
• za izvedbo nagradnih iger in anket;
• za statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
• obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti;
• neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
• segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
• prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizirater ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4. Čas hrambe
Osebne podatke potnikov hranimo še pet (5) let od zaključka aranžmaja (zastaralni rok za uveljavljanje odškodninskih odgovornosti iz potovanja po drugem odstavku 352. člena Obligacijskega zakonika). Brisanje izvaja vsako leto na dan 1.7. za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

Osebne podatke v drugih zbirkah hranimo pet (5) let po njihovem vnosu, oziroma do prenehanja obstoja zakonske podlage oziroma zakonitih interesov za njihovo nadaljnjo hrambo. Brisanje izvaja vsako leto na dan 1.7. za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

V kolikor hramba temelji na privolitvi posameznika, po preklicu te privolitve njegove osebne podatke v 15 dneh učinkovito in trajno izbrišemo.
5. Pravne podlage

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo svojih osebnih podatkov, ki jih je navedel v prijavnici, z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter za komuniciranje s potnikom v zvezi s pogodbenim oziroma predpogodbenim razmerjem. V primeru, da potnik kot plačnik potovane naroči tudi za druge potnike, se dalje šteje, da je pred tem pridobil tudi soglasje drugih potnikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov v te namene.

Prav tako se šteje, da potnik s podpisom pogodbe privoli tudi v uporabo podatkov iz prijavnice za namene neposrednega trženja (obveščanja o ponudbi upravljavca in njegovih poslovnih partnerjev), segmentacije kupcev, statistične obdelave in raziskave trge. Privolitev velja do preklica, ki ga potnik lahko poda osebno pri upravljacu, po telefonu, po pošti oziroma po e-pošti. V kolikor potnik obdelave podatkov v te namene izrecno ne želi, lahko to izjavi že kot opombo v prijavnici za potovanje.

Neposredno trženje ponudb upravljavca po e-pošti je dovoljeno tudi na podlagi 72. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) oziroma 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Obvestila se pošilja periodično in so jasno označena kot taka. Prejemniku se skozi ustrezno povezavo v vsakem sporočilu zagotovi jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne nadaljnje prejemanje sporočil.

Neposredno trženje, segmentiranje kupcev na podlagi njihovih preteklih nakupov oziroma izkazanega interesa za nakupe ter izvajanje statističnih obdelav in raziskav trga so dovoljeni tudi zato, ker so potrebni za dosego zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec. Upravljavec si kot vsako drugo podjetje prizadeva, da bi svojim strankam oziroma potencialnim strankam ponudil boljše in bolj usmerjene ponudbe, ter jih s tem prepričal k naročilu novih oziroma dodatnih storitev. V ta namen tudi zbira podatke o uporabi svoje spletne strani, e-poštnih sporočil oziroma drugovrstnih sporočil. Upravljavec pri tem ugotavlja, da je tovrstna praksa običajna tudi pri drugih podjetjih v braži oziroma širše, obenem pa ne zaznava, da bi jo državni nadzorni organ v svojem dosedanjem delu bistveno omejeval ali prepovedoval (vsaj kot to izhaja iz letnega poročila državnega nadzornega organa oziroma njegovih sporočil za javnost). Obenem upravljavec izpostavlja, da imajo posamezniki znatne možnosti, da skozi ustrezne nastavitve v svojih profilih pri oglaševalskih posrednikih (Google, Facebook) ustrezno zamejijo možnosti uporabe svojih podatkov za namene neposrednega trženja. Posledično upravljavec. ocenjuje, da pri teh aktivnostih ne pride do situacije, da bi nad njegovimi zakonimiti interesi ponuditi čim boljšo storitev prevladali interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

6. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje.

Upravljavec pridobljenih podatkov ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam, razen če bo to potrebno za samo izvedbo aranžmaja (npr. ponudnikom turističnih zmogljivosti, kot navedeno spodaj v točki o pogodbeni obdelavi), za izpolnitev sodne odredbe ali podobnega zahtevka pristojnih organov, oziroma za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov upravljavca.
7. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku na njegovo zahtevo:
• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti dostop do njegovih osebnih podatkov;
• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani, ter še v nekaterih drugih primerih, ter možnost ugovora, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upraljavca;
• Dati možnost začasno omejiti obdelavo osebnih podatkov v določenih primerih;

• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh izbrisal vaše osebne podatke, kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga..
Pravice iz gornjega seznama lahko posameznik uveljavlja tako, da nam piše na naslov CMT D.O.O. , Šmartinska c. 152 oziroma po e-pošti na naslov info@cmt.si. V svoji zahtevi mora navesti svoje identifikacijske podatke, vsebino zahteve, ter utemeljitev zahteve. Odgovori bo posredovan v v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov CMT D.O.O. , Šmartinska c. 152, Ljubljana ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščen, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si).

Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@cmt.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

8. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke o potnikih posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer za:
• izvedbo posamezne storitve iz turističnega angažmaja;
• vodenje podatkov o strankah (CRM),
• e-mail marketing sistem
• sistem za marketinško avtomatizacijo.

Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

9. Uporaba piškotkov
Kot uporabniki spletnih strani se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
– Google Analytics piškotki za analitične namene;
– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

10. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:
· Google Chrome
· Internet Explorer
· Safari
· Firefox
· Opera

11. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na spletnih straneh CMT D.O.O. so last družbe CMT D.O.O.. Brez dovoljenja podjetja CMT D.O.O. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. CMT D.O.O. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na spletnih straneh CMT D.O.O...

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:
Uporaba:                      ZVPot se nanaša izključno na potrošnike
Obseg uporabe:           ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.
Dogodek: Rok:
Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev: obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.
Dvig cene: le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev, taks, pristojbin – potnik obveščen vsaj 20 dni pred odhodom, možnost odstopa od pogodbe na strain potnika, če je povečanje višje od 8% vrednosti aranžmaja.
Rok za reklamacijo: 2 leti od nastanka neskladnosti s pogodbo.
Sprememba na rezervaciji na željo potnika: manj kot 9 dni pred odhodom spremembe niso možne in se vsaka sprememba šteje kot odstop od pogodbe, če se stranki sporazumeta o kakršnikoli spremembi, pa se zaračuna administrativni strošek spremembe v višini 30,00 eur.
INSOLVENTNOST IN VARSTVO V PRIMERU LIKVIDNOSTNIH TEŽAV AGENCIJE

CMT bo potnikom omogočil vrnitev v domovino v primeru, da bi ponudnik v času potovanja potnika postal insolventen. V primeru neizogibnih okoliščin, npr. terorističnih napadov ali naravnih nesreč, bo CMT zagotovil potnikom nastanitev podobnega standarda, kot so bile nastanitve na potovanju. Organizator bo potnikom povrnil stroške največ do višine treh nočitev. To velja le za primere, ko ni mogoč pravočasen povratek v domovino. Omejitev stroškov se ne uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, vključno z osebami, ki jih spremljajo, za nosečnice in mladoletnike brez spremstva ter za osebe, ki potrebujejo posebno zdravstveno pomoč, če je bil organizator potovanja vsaj 48 ur pred začetkom turističnega paketa obveščen o njihovih posebnih potrebah.

CMT kot organizator potovanja zagotovi jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav CMT. V primeru, da likvidnostne težave agencije vplivajo na izvedbo potovanja oziroma aranžmaja, ki se je že začel izvajati, jamstvo obsega tudi brezplačno zagotovitev povratka potnikov in financiranje nastanitve pred povratkom, če je to potrebno.

Osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in asistenčni storitvi, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-H:

Podatki o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:
- Številka garantnega pisma in datuma izdaje: TK49901516792 z dne 19.4.2019
- Izdajatelj jamstva (garant): Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana
- Predmet zavarovalnega jamstva: jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj.

Podatki o asistenčnem centru na Zavarovalnici Triglav, d.d., ki zagotavlja potrošniku asistenčno storitev v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanj. Likvidnostne težave, skladno z veljavno zakonodajo nastopijo v primeru, ko je organizator potovanj nesposoben pravočasno izpolnjevati pogodbeno dogovorjene obveznosti. V navedenem primeru potrošnik pozove organizatorja potovanj, da v roku 48 ur zagotovi izpolnitev pogodbenih obveznosti in za to predloži ustrezno dokazilo. V kolikor po poteku navedenega roka obveznosti niso izpolnjene, potrošnik kontaktira asistenčni center, ki v nadaljnjih 72 urah zagotovi povračilo stroškov, skladno z jamstvom po veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav.

Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Enota za odnose s strankami, Asistenčno - storitveni center.
Telefonska številka: 080 2864, za klice iz tujine: +386 2 222 2864

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah v programih CMT je vključen davek na dodano vrednost (DDV). Vrednostni boni, ki jih CMT podeljuje v promocijske namene, so vnovčljivi izključno na redne prodajne cene, razen če je na bonu navedeno drugače. CMT ne odgovarja za dejanja in škodo, ki bi jo potniki povzročili med potovanjem. V primeru spora med strankami je za reševanje le-teh pristojno sodišče v Ljubljani. CMT ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh). S temi splošnimi pogoji preneha veljavnost splošnih pogojev starejšega datuma.

Z objavo teh splošnih pogojev prenehajo veljati dosedanji splošni pogoji.

V Ljubljani, 1.9.2019

Posodobljeno: 31.5.2020

 

Dodatek 1: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAM “ABSOLVENT”

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAM “ABSOLVENT”

Ti posebni pogoji veljajo za potnike, prijavljene na program Absolvent, v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, sicer veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji in navodila za potovanja CMT, potovalne agencije, d. o. o.

REZERVACIJA IN PLAČILO

Potnik se lahko prijavi na aranžma v poslovalnicah CMT d. o. o. ali pri predstavnikih agencije. Ob prijavi CMT d. o. o. in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju, ali se sklicuje na program aranžmaja, v katerem so ti podatki navedeni. Potnik mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja. Za program Absolvent veljajo naslednji plačilni pogoji:

 • Potnik mora ob prijavi plačati 30% vrednosti aranžmaja.
 • Potnik mora do 1.6.2018. skupaj poravnati najmanj 60% vrednosti aranžmaja,
 • Preostali del potnik plača najpozneje 30 dni pred začetkom potovanja.

V primeru, da potnik plačilnih pogojev ne upošteva, se upošteva, da je odpovedal aranžma in CMT d. o. o. ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz II. točke posebnih pogojev in navodil za program Absolvent.

 

POTNIKOVA ODPOVED

Vsaka sprememba oz. zamenjava programa po sklenitvi pogodbe o potovanju (po prijavi) se obravnava kot odjava od programa, tudi če se potnik kasneje ponovno prijavi. Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima CMT d. o. o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved. Za program Absolvent veljajo naslednji odpovedni roki:

– do 1. 4. 2020 prijavnina v višini 10 EUR,

– od 1. 4. 2020 do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 40 EUR+ 10 EUR prijavnina,

– 90-60 dni pred odhodom 60 % cene aranžmaja,

– 60-30 dni pred odhodom 80 % cene aranžmaja,

– 29-1 dan pred odhodom 90 % cene aranžmaja,

– na dan odhoda in po odhodu 100 % cene aranžmaja.

 

Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatke ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave, se potnik odpoveduje pravici do vračila razlike. Ne glede na zgoraj navedeno lestvico stroški odjave ne morejo biti nižji od administrativnih stroškov.

V primeru, da se prijavljeni ne more udeležiti potovanja, ima do 10 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem, da se organizator s tem strinja. Zamenjava imena je možna samo osebno na prodajnem mestu CMT d. o. o. ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokumentov obeh oseb oz. ob izpolnitvi obrazca, objavljenega na spletni strani CMT d. o. o. V tem primeru bo CMT d. o. o. bremenil potnika za stroške spremembe in za morebitne dodatne stroške, ki bi jih sprememba imena povzročila (stroški sprememb pri letalskih, ladijskih prevoznikih ipd.). V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov.

Dodatek 2: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAM “TOMORROWLAND WINTER”

General Terms and Conditions

By purchasing an admission ticket for Tomorrowland Winter, visitors automatically agree to the General Terms and Conditions, prepared by TL Winter bvba (hereinafter: the Organiser).

Tomorrowland Winter opening hours

Saturday March 9th 2019

12h00 – 00h00

Sunday March 10th 2019

12h00 – 00h00

Monday March 11th 2019

12h00 – 00h00

Tuesday March 12th 2019

12h00 – 00h00

Wednesday March 13th 2019

9h00 – 02h00

Thursday March 14th 2019

9h00 – 02h00

Friday March 15th 2019

9h00 – 02h00

You can check in until 23h30. It is not possible to enter the festival grounds after 23h30.

The opening hours will be different for each stage and will be available in the line-up. Outside the opening hours of a stage, the stage area will not be accessible to the public. From Saturday March 9 until Tuesday March 12 only a limited number of stages will be accessible.

The Organiser reserves the right to refuse admission to the festival to visitors who wish to enter the Tomorrowland Winter grounds after 23h30. This also applies if a visitor already has a valid admission ticket. Only visitors who are in the possession of a Tomorrowland Bracelet registered in their name will be admitted to Tomorrowland. 

ARTICLE 1

1.1 Anyone entering the Tomorrowland Winter grounds declares to have agreed to these General Terms and Conditions upon purchasing their tickets.

1.2 Anyone who fails to comply with these General Terms and Conditions may be refused admission to or removed from the Tomorrowland Winter grounds. The Organisation reserves the right to ban anyone who fails to comply with the General Terms and Conditions admission to Tomorrowland Winter for the next five years.

ARTICLE 2

2.1 All visitors who present themselves at the entrance of the Tomorrowland Winter grounds must have a valid Tomorrowland Winter bracelet registered in their name.

2.2 A Tomorrowland Winter bracelet gives access to one (1) person. All visitors in the possession of a Tomorrowland Winter bracelet enter the Tomorrowland Winter grounds at their own risk.

2.3 The minimum age for Tomorrowland Winter is 18 years. There will be no exception to this rule, not even if the person concerned is accompanied by a parent, guardian and/or other adult.

2.4 If a visitor exits the Tomorrowland Winter grounds after 23h30, re-entry on that same day is not possible for security reasons. The Tomorrowland Winter ticket will not be reactivated until the next day. 

2.5 The Organiser reserves the right to prosecute any holder of forged Tomorrowland Winter tickets or bracelets.

ARTICLE 3

3.1 Tomorrowland Winter tickets or bracelets are neither refundable nor exchangeable for another type of ticket.

3.2 In the event of loss or theft of the Tomorrowland Winter bracelet, it will not be replaced or refunded. Visitors are responsible for their own bracelets.

ARTICLE 4

4.1 All registered, valid, and activated Tomorrowland Winter bracelets must be scanned upon entering the festival grounds.

4.2 The Organiser and/or official ticket seller reserve the right to verify the identity of the festival visitors upon entering the Tomorrowland Winter grounds. Any visitors who are unable to identify themselves will be refused admission to the Tomorrowland Winter grounds, without any right to a refund of the purchase price. A valid proof of identity is: a valid identity card, passport or driving licence.

The name on the proof of identity must be the same as the name in which the bracelet is registered. Copies of identity papers are not accepted. 

4.3 The Organiser will send all Tomorrowland Winter bracelets in advance starting in early February 2019 to the stated address or these must be collected at the Tomorrowland Winter Will Call Box Office. It is not possible to change names and addresses after purchase. All purchases are final. If lodgings or packages are purchased via channels other than official Tomorrowland Winter channels, the bracelets and/or tickets may be sent to the owner of the accommodation.

4.4 Lost or damaged bracelets will not be refunded. If, for any reason whatsoever that is beyond the Organiser's control, Tomorrowland Winter bracelets do not reach the intended address, the Main Buyer must contact the Organiser so that the Organiser can arrange for collection at the festival. In the latter event, the bracelets and treasure cases will be sent to the Main Buyer and the Main Buyer will not be entitled to a new treasure case nor receive a refund for the treasure case fee.

ARTICLE 5

5.1 Tomorrowland Winter’s standing rules will be in accordance with the locally applicable rules. Tomorrowland Winter’s standing rules will be available at the entrance and are part of these General Terms and Conditions.

ARTICLE 6

6.1 All visitors in the possession of a valid Tomorrowland Winter ** who wish to enter the Tomorrowland Winter grounds must have the personal bracelet validated. Visitors may be searched or patted down by security personnel before being allowed admission to Tomorrowland Winter.

6.2 Security personnel may ask ticket holders of the same sex to subject themselves to a pat down and/or search of their clothes and luggage in order to intercept banned objects. If any banned objects are found, the security personnel will be entitled to confiscate the object and to refuse the owner admission to the festival. This will always be done in accordance with the locally applicable laws.

ARTICLE 7

7.1 Access control is in conformity with the locally applicable laws and is aimed at preventing weapons or hazardous objects that may disrupt the proper Tomorrowland Winter experience or put the safety of the visitors at risk from entering the grounds.

The following objects are banned from the Tomorrowland Winter grounds: 

 • bringing your own food and drinks to Tomorrowland Winter;
 • drugs or other mind-enhancing substances;
 • deodorant or perfume in containers larger than 100ml
 • any other objects (umbrellas, sun screen, camera tripods, laser pens, etc. …) of which the security personnel decide that they pose a risk to the other visitors of the festival;
 • projectiles or explosives in solid, liquid or gas form;
 • flammable products or materials & spray cans;
 • pyrotechnical objects (fireworks, torches, etc.);
 • any other weapons or sharp, pointy objects (sticks, chains, knives, …);
 • banners or items bearing discriminating and/or provocative texts or expressions that may be used in an attempt to disrupt the peace, or that may endanger the safety of the crowd and/or may cause injuries or damage to people and goods;
 • animals (except guide dogs);
 • drones;
 • Ski- and snowboardgear.

7.3 The following objects may be brought onto the Tomorrowland Winter grounds:

 • guide dogs for visually challenged people;
 • disposable or compact photo cameras;
 • telescopic umbrellas without pin (no parasols);
 • plastic tarpaulins and blankets to lay/sit on;
 • sunscreen, cosmetic products, deodorant in containers of up to 100ml;
 • refreshers / vaporisers, small back packs and other bags.
 • selfie-sticks, which when extended are less than 1[m] in length and that are solely intended for photography.  

ARTICLE 8

8.1 Visitors to Tomorrowland Winter are not allowed to:

 • enter zones to which their bracelet does not allow admission (the Comfort zone, press zones, backstage, front of house, stages, etc.);
 • climb on tents, constructions, fences, light bridges, benches, or any other structures on the festival grounds;
 • block entrances, exits and emergency exits;
 • disguise themselves in order to make themselves unrecognisable with the intention of disturbing the peace or putting the safety of the other visitors at risk;
 • sell food, drinks or other products without the express permission of the Organiser;
 • throw or shoot objects in solid, liquid or gas form;
 • smoke where smoking is banned;
 • urinate in public;
 • wear full face masks (masks, morph suits, etc. with the exception of ski masks;
 • park a vehicle without an official parking sticker issued by the Organiser. Cars may be towed at the owner’s expense;
 • tear down, break, or trash decorations;
 • steal decorations or any other material belonging to Tomorrowland and/or Dreamville.
 • make fires;
 • crowd surf.

Violations of this article will be dealt with in accordance with locally applicable laws. 

ARTICLE 9

9.1 Wearing texts, symbols, objects, clothes and/or other (visible) external expressions explicitly representing a political, social movement or group is prohibited. Anything that hints of discrimination, incitement, or racism is strictly prohibited.

ARTICLE 10

10.1 Anyone who is present at the Tomorrowland Winter grounds must obey the instructions and directions of the Organiser or its authorised representatives at the festival grounds at all times, in order to ensure the public order and safety during the festival.

ARTICLE 11

11.1 For safety reasons the Organiser reserves the right:

to interrupt or discontinue the festival;
to prevent visitors at the Tomorrowland Winter grounds from leaving the festival grounds until further notice;
to ask visitors to leave the Tomorrowland Winter grounds;
to refuse visitors admission to the Tomorrowland Winter grounds, even if they possess a valid admission ticket.

11.2 The Organiser may find itself forced to change or alter the festival programme. In this event the admission ticket will remain valid but no admission tickets will be refunded or exchanged.

ARTICLE 12

12.1 The Organiser herewith informs all festival visitors of the fact that the Organiser also collects personal data in order to impede or detect unlawful conduct or to protect rights or enforce the same and for security reasons. These are the following personal data: given name, surname, date of birth and country of residence. If allowed or required by law, the Organiser may share these personal data (given name, surname, date of birth and country of residence) with government bodies or agencies in order to protect and assert its rights or those of third parties or to detect and prevent fraud or other crimes or attempts to commit crimes. Government bodies or agencies may give the Organiser negative advice regarding the admission of a ticket holder to the festival. In that event, the Organiser is authorised to refuse the ticket holder admission to the festival and/or to remove him/her from the festival grounds. In that event, the ticket holder is not entitled to any damages.

12.2 In order to fill your order, the Organiser must share your data with third parties. By accepting these General Terms and Conditions, you expressly give permission for the sharing of your data with the following parties for the following purposes.

12.2.1 The Organiser may share your data for the following purposes:

 • Booking a hotel, train, bus and flight 
 • Cashless top-ups, cashless payments at Tomorrowland Winter and cashless refunds
 • Check-in procedures and hospitality facilities (to enable you to find your way to your bus or shuttle, to make your festival experience easier, to help you check into your accommodation, the festival or a restaurant)
 • Where allowed by law, government agencies may examine criminal records and in the event of a negative advice from these government agencies, ticket holders may be denied admission to the festival. Tomorrowland itself will never gain access to the criminal records, nor will it participate in profiling
 • Customer service by Tomorrowland and their ticket providers
 • Processing and shipment of Tomorrowland Winter bracelets (to ensure that your ticket/bracelet are sent to you)
 • Printing, among other things, paper tickets (only if you receive paper tickets)
 • Reporting and statistics about visitors to Tomorrowland Winter
 • Security, safety and health measures
 • Ticket and payment processing
 • Transaction-related emails from Tomorrowland Winter (such as emails for the personalisation of your tickets, your e-ticket, your payment confirmation, ...)
 • Transport to and from Tomorrowland Winter or to and from hotels/B&B/flat
 • Booking additional activities for Tomorrowland Winter
 • Renting ski equipment
 • Buying a ski pass
 • Booking ski lessons

12.2.2 The Organiser may share your data with the following partners:

 • Booking agencies
 • Partners of Tomorrowland Winter in cashless payments
 • Handling agents and shipping companies
 • Hospitality personnel at check-in points (including airports, hotels, B&Bs, bus stations, train stations and restaurants on the festival grounds)
 • Ski equipment rental companies
 • Companies that organise additional activities (such as a dogsled, swimming pool, curling, ...)
 • SATA
 • École de Ski Français
 • Local and federal governments
 • Mailing companies
 • Operational staff at the festival
 • Payment processing companies
 • Printing companies
 • Health and safety companies and personnel (such as security and first-aid personnel)
 • Ticket providers: Paylogic and Sunweb Group
 • Carriers

12.2.3 If you wish to exercise your right to be forgotten, the Organiser must delete all your personal data and is thus no longer in a position to offer any services for processing your order, nor is the Organiser in a position to grant you admission to Tomorrowland Winter. In that event, your order will be cancelled without any refund.

12.3 By entering the Tomorrowland Winter grounds, all visitors automatically consent to being photographed or filmed and herewith grant the Organiser permission to use and/or broadcast these digital images. The Organiser may use these digital images for promotional and/or commercial purposes related to Tomorrowland Winter. In addition, commercial and/or media and other partners may use these images. Images may furthermore be recorded and stored by the police and/or Organiser for maintaining and enforcing the security on the festival grounds, and to prevent, investigate and punish crimes and breaches of the General Terms and Conditions by establishing the identity of the perpetrators using these digital images.

12.4 Camera surveillance is in place at the Tomorrowland Winter grounds in accordance with locally applicable laws.

12.5 Visitors have the right, free of charge, to oppose the processing of the data by means of a written notice to the Organiser sent to dpo@tomorrowland.com. Visitors may also ask the Organiser in writing, free of charge, to delete, correct or delete their data.

12.5.1 If the Main Buyer wishes to invoke his right to be forgotten, he acknowledges that the Organiser is no longer in a position to process his order nor to grant the Main Buyer admission to Tomorrowland Winter. The Main Buyer will not be entitled to a refund.

12.5.2 If one of the personalised names of the Main Buyer wishes to invoke his right to be forgotten, he acknowledges that the Organiser is no longer in a position to process his order or to grant him admission to Tomorrowland Winter. The Main Buyer will not be entitled to a refund.

12.6 All photographs and film shot by visitors on the Tomorrowland and/or DreamVille grounds may only be used for commercial or public purposes with the prior written consent of the Organiser.

12.7 Visitors to Tomorrowland Winter are not allowed to make or broadcast (semi-)professional (livestream) video and/or audio recordings at the festival grounds without the prior written consent of the Organiser. This prohibition also applies to the use and/or publication of these (semi-)professional (livestream) video and/or audio recordings after the end of the festival without the prior written consent of the Organiser.

12.8 By buying a Tomorrowland Winter ticket, you confirm that you are familiar with and agree to Tomorrowland’s Privacy Policy.

ARTICLE 13

13.1 The Tomorrowland Winter festival grounds are located on the beautiful mountain Alpe D’Huez and the surrounding villages. All visitors to Tomorrowland Winter are required to cooperate with keeping the site clean and tidy, including by using the waste collection points on the festival grounds, the ski runs, and the parking lots. Violations of this article will be dealt with in accordance with locally applicable laws.

ARTICLE 14

14.1 Tomorrowland Winter Ticket

 • A Tomorrowland Winter admission ticket can only be purchased via the following channels: Sunweb Group, Paylogic, SATA and the official Tomorrowland Winter travel partners (who are expressly stated on the website). Purchasing tickets is only possible via a link in the Tomorrowland account that gives access to the ticket shop of Sunweb Group and Paylogic or via SATA or via the official Tomorrowland Winter travel partners.  Tickets that are obtained in a different manner (either through a different channel, or by evading, in any way, the procedure prescribed in the pre-registration link that provides access to the ticket shop) will at all times be cancelled. In other words, never purchase your Tomorrowland Winter tickets via unofficial channels!
 • Tomorrowland Winter tickets can only be purchased after a Tomorrowland account is created.
 • Automated pre-registrations are not permitted.
 • If the nationality registered during the pre-registration does not correspond to the nationality used during the purchase, the change may be considered fraud. In that event, the Organiser reserves the right to cancel your order. 
 • Each E-ticket must be personalised. Unless otherwise stated by the Organiser, this personalisation must take place during the period stated in the confirmation email. The Organiser may annul any tickets that are not personalised within the stipulated period and offer them for sale again. In that event, the purchase price for the ticket will be refunded to the Main Buyer, after deduction of the full service fee of your order. The Payment Fee is never refunded.
 • After personalisation by the Main Buyer, the personalised guests of the Main Buyer will be invited to create a Tomorrowland account on the Tomorrowland website. The purchase will only be final after all guests have created this Tomorrowland account within the time period stated in the confirmation email. As the Main Buyer is responsible for personalising the tickets in the names of people wishing to come to Tomorrowland Winter and who agree to the General Terms and Conditions and the Privacy Policy, he is also responsible for obtaining their confirmation that they are prepared to create a Tomorrowland account. If one of the guests refuses to create a Tomorrowland account, the Organiser reserves the right to cancel this ticket. In this case, the Main Buyer is not entitled to a refund.
 • Following the personalisation period stipulated by the Organiser, the name or address on the ticket may no longer be changed. If the name on the bracelet/ticket does not correspond with the name on the proof of identity, the Organiser may refuse the bearer admission.
 • If bracelets cannot be delivered due to errors in the data provided during the registration and purchase procedure, or because the parcel for some reason cannot be delivered by mail in the country of destination, the shipping costs will not be refunded. The Organiser will also not be required to provide a new Treasure Case. The Main Buyer will be able to collect new bracelets at Tomorrowland Winter.
 • It is prohibited to trade/resell Tomorrowland Winter tickets or bracelets in any way whatsoever without the express permission of the Organiser, nor may they be used for commercial or promotional purposes. The Organiser and/or the official ticket seller also reserve the right to cancel Tomorrowland tickets if it is established that the tickets were purchased illegally or fraudulently via third parties. All expenses relating to the cancellation will be recovered from the buyer. The Organiser reserves the right to take legal action or to pass the case on to the relevant government agencies. 

ARTICLE 15

15.1 All Tomorrowland Winter tickets are inclusive of accommodation.

15.2    A security deposit must be paid for all accommodation for the compensation of any damage to the accommodation. The amount of this security deposit varies per accommodation. Security deposits must be paid upon arrival and will be released upon departure, subject to deduction for any damage. The security deposit will be blocked on your credit card. When booking your accommodation, you automatically agree to the general terms and conditions or the standing rules of the hotel or the accommodation. 

ARTICLE 16

16.1 It is prohibited to distribute flyers or hang up posters within or outside the Tomorrowland grounds during the festival. Violations of this article will be dealt with in accordance with locally applicable laws. 

ARTICLE 17

17.1 Tomorrowland Winter applies a zero tolerance policy in respect of drugs.

17.2 Using, dealing in, or possessing drugs on the Tomorrowland Winter grounds is strictly prohibited. If proof hereof is found, through strict surveillance and inspection, the person involved will be ejected from the Tomorrowland Winter grounds and denied admission for a period of 5 consecutive years.   

17.3 If a visitor is prescribed certain drugs for health reasons, he/she must present a valid medical certificate before being allowed to bring the specific drugs on the Tomorrowland Winter grounds.

17.4 All directions and instructions given by the security personnel must be obeyed immediately. If possession of banned or dangerous weapons is suspected, the security personnel will be entitled to make a search. Refusal to submit to a search may result in being removed from the event.

17.5    Violations of Article 17 will be dealt with in accordance with the locally applicable laws.

ARTICLE 18

18.1 Official Tomorrowland Fashion & Merchandise is only sold on the festival ground or via the official Tomorrowland webstore (store.tomorrowland.com) and in shops selected by TML by Tomorrowland.

ARTICLE 19

19.1 The Tomorrowland Winter grounds provide means to withdraw cash or to pay with debit cards. In addition, machines will be installed from which ‘Pearls’, the official currency of Tomorrowland, may be bought. All food and drinks purchased on the festival grounds must be paid for in ‘Pearls’.

ARTICLE 20

20.1 Lockers may be rented on the Tomorrowland Winter grounds.

20.2 Ski racks will be available on the Tomorrowland Winter grounds. Tomorrowland is not responsible for any damage to or loss of ski equipment. We advise you to not leave ski equipment unattended.

20.3 All visitors expressly agree to indemnify the Organiser against any liability for damage to and/or theft of goods that are stored in a rented locker.

ARTICLE 21

21.1 There are parking facilities near the Tomorrowland Winter festival grounds. During the voucher sale you may also purchase a parking voucher that allows you to park in one of the parking lots. It is not possible to reserve book a specific parking place. Upon payment you will receive a voucher to be used when parking your car. The period for this voucher sale will be announced on our website. It is also possible to use the parking lot without a voucher, against cash payment.

21.2 All visitors expressly agree to indemnify the Organiser against any liability for damage caused to, theft of, or other accidents involving vehicles or persons on the official Winter parking lots. 

ARTICLE 22

22.1 The Organisers are liable for direct damage suffered by a visitor that is directly and solely caused by a breach on the part of the Organiser, but only damage for which the Organiser is insured and which is compensated by the insurer is eligible for compensation. Excluded from compensation are: (i) consequential damage, (ii) immaterial damage (iii) and intentional damage or damage caused by wilful recklessness of the visitor.

22.2 All visitors enter the Tomorrowland Winter parking lots and grounds at their own risk, in the sense that the Organiser does not accept any liability for damage caused by entering the site and/or attending the concerts, e.g. loss of hearing, loss of vision, or other physical impairments.

ARTICLE 23

23.1 The Organiser may only cancel or postpone Tomorrowland Winter in the event of force majeure or if the Organiser has another demonstrable compelling reason to cancel or postpone Tomorrowland Winter. Force majeure events include but are not limited to: terrorist threats, terrorist attacks, inclement weather, strikes, fire, war, government intervention, pandemics, illness of artists, failure of and/or delays in technical facilities, failure of and/or delays in means of transport, etc.

23.2 In no event is a refund of the purchase price possible if visitors wish to cancel their ticket for Tomorrowland Winter due to concerns over terrorist threats and/or attacks. 

ARTICLE 24

24.1 Cashless - general

“Cashless payments” are the payment method used at Tomorrowland Winter (“the Festival”). The Organisation reserves the right to allow other payment methods, such as cash payments and/or payments via other electronic devices.
“Pearl” is the official currency at Tomorrowland Winter. Visitors can purchase “Pearls” via the Tomorrow Winter Cashless system by an online top-up or a top-up at Tomorrowland Winter. 
Through an online top-up transaction on the website or by entering Tomorrowland Winter, visitors automatically accept the Cashless terms and conditions set herein.
The Organiser cannot be held liable if the cashless system does not work, does not work without defects or only works in part during Tomorrowland Winter. In that event, the Organiser will provide a back-up scenario for Visitors.

24.2 Cashless - transaction disputes

24.2.1 Top-up transactions

All disputes related to online top-up transactions must be reported immediately to cashlessrefunds@tomorrowlandwinter.com. Complaints related to online transactions will be accepted up to three months after Tomorrowland Winter. Visitors are asked to include the necessary supporting documentation when they communicate with the Organiser.
Visitors must report disputes regarding top-up transactions made at Tomorrowland Winter to both a Cashless Customer Service point at Tomorrowland Winter and email these to cashlessrefunds@tomorrowlandwinter.com. The Organiser reserves the right to refuse disputes if neither proof nor documentation regarding the dispute have been submitted. Visitors can track top-up transactions in their online Cashless Account.

24.2.2 Other transactions

All other transaction disputes must be reported to the Cashless Customer Service point at Tomorrowland Winter as soon as possible.

24.3 Support in the case of loss or theft of the value

Visitors are at all times responsible for their cashless support (Bracelet or Cashless Card) onto which the “Pearls” were topped-up. The Organiser cannot be held liable for theft or loss.
In the event of loss or theft, Visitors can deactivate their cashless support via their online Cashless Account or by visiting a Cashless Customer Service point at Tomorrowland Winter.

24.4 Refunds

With the exception of the Bonus Pearls and Pearls pre-loaded by the Organiser, cashless Pearls can only be refunded after the festival. As a result, the Organiser will not refund any Pearls during the Festival (even if a Visitor is denied admission to the Festival).
All refunds are subject to a refund fee.
In the case of a back-up scenario, the Organiser will propose an alternative payment method for Visitors. The Organisation reserves the right not to refund any Pearls.

24.4.1 Automatic refunds

All online top-ups or transactions through the website are subject to automatic refunds if implemented by international brands. The international brands are: Bancontact, iDeal, VISA and Mastercard. The Organisation reserves the right to add or remove payment methods if necessary.
The Organiser will strive to initiate automatic refunds within a period of 7 days following the end of the Festival. That timeframe is subject to possible delays that are beyond the Organiser’s control. The refunds will be paid using the same method as the one used for the online top-up. The time at which the payment is visible on the proof of the electronic payment method depends on the currency, the country and the required processing time where the payment processor is based.
Refunds that qualify for an automatic refund are effected automatically. The Organiser is not able to manually block certain payments, nor is the Organiser authorised to change the payment method of the refund.

24.4.2 Manual refunds

Manual refunds will be applicable to all amounts that are topped-up on the cashless support during the festival.
Manual refunds may be requested until Sunday 31 March 2019, 23h59 CET. No requests for a refund submitted after this date will be taken into account. We advise our Visitors to make maximum use of online top-ups.
The Organiser endeavours to begin the refund process within a period of seven working days after the end of the registration period for these refunds. This timeframe is subject to possible delays beyond the Organiser’s control. The refunds will be conducted using the payment method indicated by the Visitor on the “manual refund form”.
Because manual refunds are processed individually, there is a minimum processing period between the notification from the cashless system and the effective payment. This processing period will take approximately three banking days. The Organiser cannot be held liable within this minimum processing period. The processing period depends on the selected refund method.
Visitors are responsible for providing the correct refund information to the Organiser. If Visitors do not provide the Organiser with the correct information, the Organiser reserves the right to not carry out the refund.
NON SEPA refunds are subject to an additional bank fee of € 7.00, which will be deducted from the amount of the refund. These payments require an additional processing period of at least three banking days and are subject to additional bank charges imposed by the destination bank. Visitors will pay these charges.

24.5 Processing of payment data and privacy statements

24.5.1 Ingenico

For Ingenico’s privacy policy, please see https://payment-services.ingenico.com/be/en/cookie-policy.  

ARTICLE 25 - SUNWEB’S GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Sunweb.be acknowledges the general terms and conditions of the Travel Industry Disputes Committee. 

25.1 Area of application 

These general terms and conditions are applicable to the sales of travel services that are booked after July 1st2018 and are in accordance with the Legislation concerning the sales of travel packages, linked travel arrangements and travel services of November 21 2017.

25.2 Promotion 
25.2.1 The information in the travel brochure is binding on the tour operator or travel agent that published the brochure, unless: a) changes to this information are notified to the traveller clearly, in writing and prior to the conclusion of the contract; the brochure must clearly state this;
b) subsequent changes occur pursuant to a written agreement between the parties to the contract. 
25.2.2 The tour operator and/or travel agent may discontinue some of their travel promotion in full or in part for a specified or unspecified period. 

25.3 Information to be provided by the tour operator and/or travel agent 
The tour operator and/or travel agent are required: 
25.3.1 to provide to the travellers in writing prior to concluding the contract for organising or mediating travel:
a) the general information pertaining to passports and visas and the formalities related to health care that are necessary for the trip and accommodation, in order to enable the travellers to get the necessary documents in order. Travellers who do not have the Belgian nationality must make inquiries with the relevant embassy/embassies or consulate(s) regarding what administrative formalities they must comply with;
b) information about the taking out and the contents of cancellation and/or assistance insurance;
c) the general and special terms and conditions applicable to the contracts. 
25.3.2. to provide the travellers with the following information in writing no later than seven calendar days before the departure date: 
a) timetables and stops and connections and, if possible, the traveller’s seat;
b) name, address, telephone and fax number and/or email address of either the local representative of the tour operator and/or mediator, or the local bodies that can assist the traveller in the case of difficulties or the travel agent or the tour operator directly;

The aforementioned period of seven calendar days is not applicable in the case of a contract concluded tardily: 

25.4 Information to be provided by the traveller 

The traveller must provide the tour operator and/or travel agent with all useful information expressly requested from the traveller or that could reasonably affect the trip. 
If the traveller provides incorrect information and this leads to additional costs for the tour operator and/or travel agent, such costs may be charged. 

25.5 Formation of the contract 
25.5.1 When the trip is booked, the travel agent or the tour operator is required to give the traveller an order form in accordance with the law.
25.5.2 The contract for organising travel is formed when the traveller receives the written confirmation of the booked trip from the tour operator, whether or not via the travel agent acting on behalf of the tour operator. 

If the contents of the order form deviate from those of the travel confirmation or if there is no confirmation within 21 days after the order form is signed, the traveller may presume that the trip was not booked and is entitled to the immediate refund of all amounts already paid. 

25.6 Price 
25.6.1 The price agreed in the contract cannot be revised unless this is expressly provided for in the contract, along with the precise calculation method, and in so far as the revision is the result of a change in:
a) the exchange rates applied to the travel and/or
b) the transportation costs, including fuel costs, and/or 
c) levies and taxes owed for certain services. 
In that event, a condition is that said changes will also give cause to reduce the price.
25.6.2 In no event may the price set in the contract be increased within the 20 calendar days that precede the departure date. 
25.6.3 If the increase exceeds 10% of the total price, the traveller may terminate the contract without owing compensation. In this event, the traveller is entitled to the immediate refund of all the amounts he has paid to the tour operator. 

25.7 Payment for the trip 
25.7.1 Unless expressly agreed otherwise, when signing the order form the traveller pays part of the total travel sum as provided in the special travel terms and conditions by way of advance.
25.7.2 If, after being notified that he is in default, the traveller fails to pay the advance or travel sum required, the tour operator and/or the travel agent will have the right to automatically terminate the contract with the traveller, with the costs being borne by the traveller.
25.7.3 At the moment of purchase, a prepayment of at least 50% up to a maximum of €2500 with a debit or credit card will become due. Bank transfer is not possible.

 Unless agreed otherwise on the order form, the traveller will pay the balance no later 14 calendar days after the booking date and on condition that he receives the written confirmation of the trip and/or the travel documents in advance or at the same time. In case of non-payment of the remaining amount, prepayment will not be refunded. There will be a 75% cancellation fee up to 30 November 2018 and a 100% cancellation fee from 1 December 2018.

25.8 Transferability of the booking 
25.8.1 The traveller may, prior to December 15 2018, let the travel agent change a name in the package to the name of a third party against for a fixed fee of €350, who must comply with all conditions of the contract for the organisation of the travel. 
25.8.2 The transferring traveller and the transferee are jointly and severally liable for the payment of the total price of the trip and the costs of the transfer.

 
25.9 Other changes by the traveller 
If the traveller requests a different change, the tour operator and/or the travel agent may charge the costs incurred as a result. 

25.10 Change by the tour operator prior to departure 
25.10.1 If, prior to the trip, one of the essential elements of the contract cannot be executed, the tour operator must inform the traveller of that as soon as possible, but in any event prior to departure and inform him of the possibility of terminating the contract free of charge, unless he accepts the tour operator’s proposed change. 
25.10.2 The traveller must inform the travel agent or the tour operator of his decision as soon as possible, but in any event prior to departure.
25.10.3 If the traveller accepts the change, a new contract or an addendum to the contract must be compiled announcing the changes made and the effect thereof on the price.
25.10.4 If the traveller does not accept the change, he may request the application of Article

25.11 Termination by the tour operator prior to departure 
25.11.1 If, prior to the commencement of the trip, the tour operator terminates the contract due to a circumstance that can be attributed to the traveller, the traveller has the choice between:
- either accepting a new trip offered of similar or better quality, without having to pay a surcharge: if the trip offered as a replacement is of a lesser quality, the tour operator must refund the price difference as soon as possible;
- or the refund, as soon as possible, of all amounts he paid pursuant to the contract.
25.11.2 Where applicable, the traveller can also claim compensation for the non-performance of the contract, unless: the tour operator cancels the trip because the minimum number of travellers stipulated in the contract and necessary for the trip, was not reached and the traveller is informed of this in writing within the period stated in the contract and at least 15 calendar days prior to the departure date; the cancellation is the result of force majeure, which does not include overbooking. Force majeure means abnormal and unforeseeable circumstances which independently of the wish of the party invoking it and the consequences of which could not be avoided despite all precautionary measures. 

25.12 Full or partial non-performance of the trip 
25.12.1 If it turns out during the trip that some of the services to which the contract pertains cannot be performed, the tour operator will take all necessary measures to offer the traveller appropriate alternatives free of charge with a view to the continuation of the trip.
25.12.2 If there is a difference between the intended services and those actually provided, the tour operator will compensate the traveller for this difference. 
25.12.3 If such an arrangement proves to be impossible or if the traveller does not accept said alternative for sound reasons, the tour operator must provide the traveller with an equivalent means of transport that takes him to the departure location and, as the case may be, compensate the traveller. 

25.13 Termination by the traveller 
The traveller may terminate the contract in full or in part at all times. If the traveller terminates the contract due to a circumstance that can be attributed to him, he will compensate the damage that the tour operator and/or mediator suffers as a result of the termination. Alternatively, the damages may be stipulated in the special conditions or in the travel schedule, but may not exceed 100% of the price of the trip. 

25.14 Liability of the tour operator 
25.14.1 The tour operator is liable for the proper performance of the contract in accordance with the expectations that the traveller may reasonably have on the basis of the provisions of the tour operator's contract, and for the obligations arising from the contract, irrespective of whether these obligations are to be carried out by the tour operator or by other service providers, without prejudice to the tour operator's right to hold these other service providers liable. 
25.14.2 The tour operator is as liable for omissions by its employees and representatives acting in the performance of their function as it is for its own acts and omissions.
25.14.3 If an international treaty is applicable to a service included in the contract, the tour operator’s liability will be excluded or limited in accordance with that treaty.
25.14.4 In so far as the tour operator itself does not provide the services provided for in the travel contract, its liability for material damage and compensation for the loss of enjoyment of the trip will be limited to twice the travel sum. 
25.14.5 For the rest, Articles 18 and 19 of the Act of 16 February 1994 are applicable. 

25.15 Liability of the traveller 
The traveller is liable for any damage suffered by the tour operator and/or travel agent, their employees and/or their representatives as a result of his error, or if he has failed to fulfil his contractual obligations. The error will be assessed according to the traveller’s ordinary behaviour. 

25.16 Complaints procedure 
Prior to departure: 
25.16.1 If the traveller has a complaint before departure, he must submit it to the travel agent and/or tour operator as soon as possible by registered letter or by recorded delivery. 

During the trip: 
25.16.2 The traveller must report complaints during the execution of the contract as soon as possible on the spot, in an appropriate and evidentiary manner, so that a solution can be sought. 
For this purpose, he must - in this order - contact a representative of the tour operator or a representative of the travel agent, or the travel agent directly or, lastly, the tour operator directly. 

After the trip: 
25.16.3 If a complaint is not satisfactorily solved on the spot or if it was impossible for the traveller to make a complaint on the spot, he must lodge a complaint with the travel agent or, failing that, with the tour operator by registered letter or by recorded delivery no later than one month after the end of the travel contract. 

25.17 Reconciliation procedure 
25.17.1 In the event of a dispute, the parties must first attempt to mutually reach an amicable settlement.
25.17.2 If this attempt to reach an amicable settlement fails within a period of one to three months, each of the parties involved may request the secretariat of the Reconciliation Unit of the Travel Disputes Committee to initiate reconciliation proceedings. All parties must agree to that.
25.17.3 To this end, the secretariat will provide the parties with an information brochure, reconciliation rules and an “agreement for reconciliation". The reconciliation proceedings will commence once the parties involved have completed and signed this contract (jointly or separately), and as soon as each party has paid an amount of € 50.
25.17.4 In accordance with the simple procedure described in the rules, an impartial conciliator will subsequently contact the parties in order to seek a fair reconciliation between the parties.
25.17.5 Any settlement reached will be laid down in a binding written agreement. 

Secretariat of the “Reconciliation Unit”: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussels, email: verzoening.gr@skynet.be 

25.18 Arbitration or Court 
25.18.1 If no reconciliation proceedings are instituted or if these fail, the claim will be under the jurisdiction of the competent court of Antwerp.
25.18.2 In respect of claimed amounts starting at € 1,250, each defendant has a period of 10 calendar days to refuse the arbitration proceedings request by the claimant by registered letter, following which the dispute can be brought before the ordinary court. For amounts below € 1,250 the option to refuse the arbitration proceedings is only available to the traveller. 
25.18.3 These arbitration proceedings are regulated by dispute regulations and can only be instituted after no amicable settlement can be reached within a period of four months following the (envisaged) end of the trip (or possibly starting from the performance that gave rise to the dispute). Disputes related to physical injury can only be adjudicated by the courts. 
25.18.4 The arbitral tribunal, comprised equal numbers of representatives, will hand down an award in accordance with the dispute regulations that is binding and conclusive. This award cannot be appealed. 

Secretariat of the arbitral tribunal and general secretariat of the Travel Disputes Committee: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussels
e-mail: clv.gr@skynet.be 

 

ARTICLE 26 - SUNWEB SPECIAL TERMS AND CONDITIONS

26.1 Formation and contents of the agreement
26.1.1 Formation
When you have provided all data and agreed to the general and special terms and conditions, Sunweb.be considers this to be a definitive reservation. The special terms and conditions will be applied in the event of changes and cancellations. Sunweb.be also considers a request for a reservation a definitive reservation. After the formation of the agreement, the traveller will receive a written or electronic confirmation, possibly in the form of an invoice.
26.1.2 Revocation
The tour operator’s offer is without obligation and if necessary, may be revoked by it. Revocation must take place as soon as possible, but no later than eight office hours after acceptance, stating reasons. Revocation due to correction of errors in the calculation of the travel sum is permitted. Revocation due to an increase of the travel sum must comply with the requirements in Article 26.4.
26.1.3 Travel time
If, in the event of trips that include transportation, the travel time and duration of the stay is stated in days in the publication, the days of departure and arrival will be considered whole days, regardless of the departure and arrival times. In some instances, the actual duration of the stay at the destination may be fewer days than stated in the publication.

26.2 Travel sum
26.2.1 Prices
The prices stated on the Sunweb.be website (www.sunweb.be) are per person (in the event of travel by air, inclusive of airport tax) and are only valid if the minimum number of travellers is reached. Lockers and the like must be paid on site. The stated prices of these local costs are an indication and may vary at the destination. The prices are determined on the basis of prices, taxes and exchanges rate of October 2010.
The costs of the charter flights are based on a fuel cost of € 520 per megaton. A price revision will be effected in the event of an increase or decrease starting at 15%.
This means that if the fuel cost is higher than € 598 per megaton, the following surcharge will apply. For each additional € 20 that is exceeded, the following surcharge again applies (a second surcharge will be calculated for € 618 per megaton, third surcharge for € 638 per megaton, etc.)
If the fuel is cheaper than € 442 per megaton, the following amount will be applied as a discount. For each additional decrease of the fuel price of € 20, this again applies (a second discount will be granted at € 422 per megaton, third discount at € 402 per megaton, etc.).
26.2.2 Change of travel sum
Sunweb.be has the right to increase the travel sum up to 20 days prior to the departure date (in the case of own transport prices before the date of arrival of the first stay booked) in connection with changes to the transportation costs (including fuel costs), taxes, levies owed and the applicable exchange rates.

26.3 Bookings and payment
26.3.1 Joint and several liability
The person who books the trip is jointly and severally (also for all other people for whom he/she books). In the case of minor travellers, the consent of parents or guardians must be demonstrated. All traffic (including payments) between the traveller(s) and the travel agent is solely between the person who booked the trip.
26.3.2 Changes
After the invoice is prepared, you may ask for a name change before December 15 2018. For each name change € 350 of change-over costs will be charged. A postponement of the departure date or a reduction of the number of paying passengers will be considered a (partial) cancellation to which the cancellation terms and conditions are applicable
26.3.3 Cancellation
Cancellations must be notified in writing within three days after the event as a result of which the trip is cancelled (in full or in part). Bear in mind that a cancellation is never free of charge. This is only the case if you have taken out cancellation insurance and if you have a valid right to a partial refund of the travel sum. Sunweb.be can only process a cancellation if it has been submitted in writing by the person who booked the trip. A fellow traveller is not jointly and severally liable and can therefore not report a cancellation. For a complete overview and specific cancellation terms and conditions, see the special terms and conditions.
26.3.4 Cancellation costs
If an agreement is cancelled, the traveller will owe the following cancellation costs in addition to any reservations costs:
a. in the event of cancellation prior to 1 December 2018: 75%
b. in the event of cancellation from 1 December 2018: 100% of the travel sum.

In the event of a cancellation, the price of the insurance and the policy costs are always charged in addition to the cancellation costs, unless these amount to the entire travel sum.
26.3.5 Payment
The advance is 50% of the travel sum, with a maximum of € 2,500. The balance must be paid to Sunweb.be within 14 calendar days after booking.
If you book within six weeks prior to departure, you must transfer the total amount in one go.
If you fail to pay in a timely fashion, Sunweb.be will inform you of that in writing. You will then have the opportunity to pay the amount owing within seven working days. If payment is still not made, the contract will be deemed to have been cancelled. Sunweb.be has the right to charge the cancellation costs owed for that.
26.3.6 Interest and costs
Each unpaid invoice automatically entails, thus without an obligation to notify default, interest of 12% per annum as from the invoice date.
In addition, damages of 15% will be owed automatically, thus without an obligation to notify default being, with a minimum of € 37,50.
Payments of invoices after the due date will first be allocated to the interest due, then to the damages and lastly to the oldest outstanding invoice.

26.4 Jurisdiction
These conditions are exclusively governed by Belgian law, with the exclusion of conflict rules. All disputes ensuing from the present booking fall under the express jurisdiction of the courts of Antwerp and in particular, the Peace Court of the 12th District.

ARTICLE 27

27.1 These General Terms and Conditions are governed solely by Belgian law, with the exception of rules on the conflict of laws.  

27.2 All disputes will be adjudicated by the competent court in Antwerp to the exclusion of all other courts.

27.3.    However, the Organiser remains entitled to submit a claim to the court that would have jurisdiction pursuant to the statutory rules of jurisdiction.

27.4 If any provision in these General Rules and Conditions, or any part thereof is, or is declared, invalid or unenforceable, the other provisions of these General Rules and Conditions or the remaining part of that provision will remain in full force and this provision will be automatically replaced (by operation of law) by a valid provision that corresponds to the purport of the invalid provision as much as possible.

FAILURE TO COMPLY WITH THE GENERAL RULES AND CONDITIONS WILL RESULT IN ADMISSION BEING REFUSED OR DENIED, OR IN BEING EXPELLED, WITHOUT ANY REFUND OF THE ENTRANCE FEE. ALL VISITORS WHO ARE REFUSED OR DENIED ADMISSION OR ARE EXPELLED ARE OBLIGED TO IMMEDIATELY LEAVE THE FESTIVAL GROUNDS.

 

Dodatek 3: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAM “SPOMLADANSKI GARDALAND” in "BENETKE"

Glavni in odgovorni organizator izletov "Spomladanski Gardaland" je Agencija GoHolidays - Muranica,turistično organiziranje in svetovanje Gabrijela Starešina Fras s.p..

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (GOHOLIDAYS)

 

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja, ki jo skleneta MURANICA, turistično organiziranje in svetovanje Gabrijela Starešina Fras s.p. (v nadaljevanju MURANICA) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira MURANICA, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev določeno drugače, velja določilo oziroma navedba v programu. V primeru telefonske prodaje oz. prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oz. po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletnih straneh www.goprekmurje.si in goHolidays.si. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve MURANICE in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

 1. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira MURANICA, v poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Plačilo ali delno plačilo turističnega aranžmaja velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del turističnega aranžmaja, za večje skupine pa tudi pogodba. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino oz. stroške prijave. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.  MURANICA za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 10 EUR /osebo. Prijavnina je za otroke pod 12 let polovična - torej 5 EUR na osebo, razen kjer je v objavi za posamezni produkt drugače določeno.  Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Od prijave lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.

 1. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni MURANICE ali pooblaščeni agenciji oz. prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 10-8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje. udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo. O možnostih različnih načinov plačil in kreditov si preberite v Plačilnih pogojih.

 1. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. MURANICA si pridružuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja mora MURANICA potnika obvesti najkasneje 20 dni pred odhodom. Če je podražitev več kot 10% lahko potnik odstopi od pogodbe. MURANICA lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru MURANICA ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem.

 1. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku MURANICE v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

 1. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V kolikor potnik odpove potovanje na svojo željo, je upravičen do povračila vplačanega zneska. Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal aranžma, v kolikor ni bil sklenjen riziko odpovedi:

 • do 30 dni pred odhodom 100% - vam  organizator potovanja vrne 100% cene aranžmaja
 • od 29 do 22 dni pred odhodom - vam  organizator potovanja vrne  80 % od cene aranžmaja 
 • od 21 do 15 dni pred odhodom - vam  organizator potovanja vrne  50 % od cene aranžmaja
 • od 14 do 8 dni pred odhodom - vam organizator potovanja vrne 30 % od cene aranžmaja 
 • od 7 do en delovni dan do 16:00 pred odhodom-  vam  organizator potovanja vrne 20 % od cene aranžmaja
 • na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi vam organizator potovanje vrne 0 % od cene aranžmaja

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava MURANICA v odstotkih od celotne cene aranžmaja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Za skupine se lahko odpovedni riziki opredelijo s posebno pogodbo tudi drugače. Za vsako rezervacijo, kakor tudi za vsako spremembo rezervacije, se zaračunava 10 EUR po osebi. Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar MURANICA ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih MURANICI narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in sicer s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z MURANICO, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani MURANICA zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna MURANICA potniku administrativne stroške v višini 13 EUR, v primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. MURANICA oziroma pooblaščena oseba MURANICE ahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih potnikov MURANICE v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. MURANICA bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

 1. ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA (riziko odpovedi)

Vsak potnik se lahko zavaruje za primer odpovedi aranžmaja, če nastopi:

 • smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, kar zavarovancu onemogoča potovanje
 • hujša nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča potovanje

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja 

 • na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 0 % od cene aranžmaja

Višina vplačila za zavarovanje škodnega dogodka znaša 5 % vrednosti celotnega aranžmaja. Minimalen znesek zavarovanja za riziko odpovedi je 13€. Zavarovanje velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.Ne glede na plačano zavarovanje odpovedi potovanja ima MURANICA v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 13 EUR po napotnici / voucherju ter zneska odpovednega rizika. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil zavarovanja odpovedi, ima MURANICA pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne MURANICA potniku.

 1. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

MURANICA si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. MURANICA si pridržuje odpovedati potovanja najkasneje 5 (pet ) dni pred odhodom, če se ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov pri določenem prometnem sredstvu naslednje:

 • za izlete z avtobusom najmanj 30 potnikov
 • za izlete na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov
 • za izlete na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov
 • za izlete s posebnimi letali, vlaki in ladjami (trajekti, hidrogliserji ipd.) najmanj 80 % zasedenih sedežev.

Prav tako si MURANICA pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral potniku povrniti škodo, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med tem nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, za MURANICO pa so te okoliščine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi bile takrat podane. MURANICA si pridržuje pravico do spremembe dneva, časa in kraja odhoda potovanja, če se spremeni letalski ali ladijski vozni red ali zaradi nepredvidene višje sile. Prav tako lahko spremeni tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni pogoji potovanja (spremenjen vozni red, elementarne nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju,...) na katere MURANICA ne more vplivati, brez posebne odškodnine. V teh primerih se MURANICA ravna v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. MURANICA lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z MURANICO, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil MURANICE. V primeru, da MURANICA odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru MURANICA odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa MURANICE potnika nemudoma obvesti. MURANICA ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem MURANICA ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko MURANICA namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Organizator programa ima pravico do spremembe programa, zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni možno predvideti, se jim izogniti ali kako drugače preprečiti. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki ste jih rezervirali veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu. Kadar odpotujete domov v jutranjih urah, vam kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali »all inclusivu« odpade pravica do povračila kosila ali večerje. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

 1. NAMESTITEV

Praviloma je gost dolžan izprazniti sobo do 10. ure oziroma se lahko vseli v sobo po 14. uri. V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali boljše kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda MURANICA ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

 1. SOBE

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, udobje, lega orientacija, določeno nadstropje ...), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Slike sob v katalogu so le primeri sob. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v »troposteljni« sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo ali kavč, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi.

 1. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in MURANICA za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna MURANICA po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum MURANICA, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje MURANICA pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov MURANICA potniku ne vrača. MURANICA ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar MURANICA ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

 1. CARINSKI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise, v nasprotnem primeru nosi vse stroške in posledice sam.

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. MURANICA ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 1. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja in počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno OBVESTILO najkasneje teden dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 1. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega ali cestnega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. MURANICA ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Osebne stvari oziroma vrednejše predmete lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.

 1. PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE

Večina hotelov svojim gostom omogoča parkiranje za osebni avto. Parkirišče in morebitno plačilo ni sestavni del aranžmaja in je potnik zanj dolžan poskrbeti sam. V primeru plačila parkirnine na licu mesta jo je potnik dolžan poravnati. MURANICA ne odgovarja za poškodbe ali odtujitev avtomobila.

 1. TOČNOST PREVOZNIKOV

MURANICA ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost MURANICA je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. MURANICA ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

 1. IZGUBA DOKUMENTOV

V kolikor izgubi potnik na potovanju dokumente ali so mu ukradeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje ali povratek v domovino, mora na lastne stroške priskrbeti nove dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika MURANICA. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 1. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo MURANICA bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato MURANICA ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

 1. REKLAMACIJE

Potnik oziroma gost je dolžan reklamirati uslugo ali storitev na kraju samem in o tem obvestiti MURANICA. V kolikor reklamacije ne more rešiti, je dolžan od predstavnika oziroma receptorja zahtevati pisno potrditev zahtevanih pomanjkljivosti ali jih zapisati v knjigo pritožb. Na osnovi le te lahko vloži reklamacijo najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju oziroma letovanju, sicer se reklamacija ne upošteva. Reklamacija se ne upošteva tudi v primeru, če gost ne navede naslova objekta, v katerem je bival (hotel, apartma, bungalov, privatna soba), ime hotela in številko sobe ter številko apartmaja oziroma bungalova. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil dežurne številke MURANICA, predstavnika ali receptorja, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik je dolžan pri opravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom oz. ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitvene reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, MURANICA poznejše reklamacije ne bo upošteval. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Potnik naj pisno reklamacijo priporočeno pošlje na naslov: MURANICA, turistično organiziranje in svetovanje Gabrijela Starešina s.p., Kobilje 219, 9227 Kobilje. Brez pisne reklamacije MURANICA ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Prav tako MURANICA ne upošteva reklamacij, ki so prispele na drug naslov, kot je zgoraj navedeno - na sedež družbe. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer MURANICA take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi MURANICE ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima MURANICA pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

 1. UPORABA PODATKOV

MURANICA vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

Dodatek 4: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA "SPRING BREAK" V POREČU

Spring Break Festival se bo dogajal od 29.4. do 3.5.2020 v Lanterni v Poreču. Festival vključuje večerne koncerte, ki se bodo dogajali v party šotoru, clubu Zodiak in clubu Byblos.

4 dnevna festivalska zapestnica omogoča vstop na vse večerne dogodke od 29.4.2020 do 3.5.2020 (sreda, četrtek, petek, sobota);

3 dnevna festivalska zapestnica omogoča vstop na vse večerne dogodke od 30.4.2020 do 3.5.2020 (četrtek, petek, sobota)

V ceno Festivalske zapestnice so vključeni večerni koncerti.

Dnevni koncerti in športno-animacijsko dogajanje, ki se izvaja na prostem, je brezplačno za vse imetnike festivalske zapestnice in bo izpeljano v primeru lepega vremena in po programu, ki bo objavljen sproti. V primeru slabega vremena bo dnevni program prilagojen vremenskim razmeram oz. se ne bo izvajal. 

Dodatek 5: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAME "POTUJ Z BONOM"

PORTOROŽ SUMMER FEST 2020

Portorož Summer Fest 2020 se bo dogajal v 3 oz. 4-dnevnih terminih med 10.7.in 24.7.2020. v Portorožu. Paket vključuje Festivalsko zapestnico, s katero imajo imetniki dostop do koncertov in ostalih prireditev navedenih v delu "Festivalska zapestnica vključuje" ter rezervacijo namestitve v hotelu 4* iz skupine Lifeclass hotelov v Portorožu

Namestitev potnik v celoti plača v namestitvenem objektu na dan prihoda, za plačilo namestitve lahko koristi tudi Turistični bon.

Cena namestitve (plačilo na recepciji hotela ob prihodu):

 • namestitev v 1/2 sobi (nočitev z zajtrkom) = 199€ / osebo
 • namestitev v 1/3 sobi (nočitev z zajtrkom) = 189€ / osebo

Obvezna doplačila:

 • Turistična taksa 2,5€/osebo/nočitev
 • Prijavnina: 1,5€/osebo
 • Povratna kavcija za sobo 30€/osebo (vrnjena pri odjavi, v kolikor je hotelska soba v enakem stanju, kot ob prijavi)

CMT bo zaradi potreb rezervacije namestitev ponudniku namestitev posredoval podatke potnikov, da jih le-ta v zvezi z njihovim bivanjem lahko direktno kontaktira. Za garancijo rezervacije namestitve CMT potnikom izda plačilni nalog v višini 50€ na osebo, ki jo je potnikom dolžan vrniti po prijavi v hotel. V primeru, da se potnik ne prijavi v hotel, ni upravičen do vračila garancije. V primeru, da potnik garancije ne plača, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. Garancija rezervacije namestitve je nepovratna.

Festivalska zapestnica vključuje:

 • Koncert Ines Erbus
 • Koncert Mamo Kings
 • Koncert Zvita Feltna (le na 4 dnevnem terminu)
 • Stand UP night z Gašperjem Bergantom
 • Ekskluzivni open air Pool Party
 • Beach Party
 • Collegium spremljevalno in animacijsko ekipo

Možna doplačila:

 • Boat party 15€

Cena paketa (festivalska zapestnica in rezervacija namestitve) je 9,90€ in jo je potrebno v celoti plačati ob prijavi. Vplačilo je nepovratno, ne glede na to ali bo kupec festivalsko zapestnico dvignil (koristil) ali ne. Cena 9,90€ je garantirana izključno v primeru koriščenja in plačila namestitve, ki jo iz naslova tega paketa pri ponudniku namestitve rezervira CMT d.o.o.. V primeru, da kupec paketa namestitve ne plača (ali vnovči turističnega bona) ob prihodu na recepciji hotela, se smatra, da je odstopil od pogodbe / nakupa paketa in ni upravičen do festivalske zapestnice iz te pogodbe.

Cena festivalske zapestnice brez namestitve (ki jo za potnika rezervira CMT) je 49€. 

V primeru slabega vremena bo program, ki se bo izvajal na prostem, prilagojen vremenskim razmeram. Organizator si pridržuje pravico, da zaradi vremenski razmer in / ali epidemiološke situacije spremeni program.

 

KRANJSKA GORA 2020

Active Kranjska gora se bo dogajal v 3 oz. 4-dnevnih terminih med 12.7.in 17.9.2020. v Kranjski gori.  Za potrditev rezervacije je potrebno plačati Garancijo rezervacije namestitve v hotelu 4* iz skupine HIT hotelov v Kranjski gori

Namestitev potnik v celoti plača v namestitvenem objektu na dan prihoda, za plačilo namestitve lahko koristi tudi Turistični bon.

Cena namestitve (plačilo na recepciji hotela ob prihodu):

 • namestitev v 1/2 sobi (nočitev z zajtrkom) = 199€ / osebo
 • namestitev v 1/3 sobi (nočitev z zajtrkom) = 189€ / osebo

Obvezna doplačila:

 • Turistična taksa 3€/osebo/nočitev
 • Povratna kavcija za sobo 50€/osebo (vrnjena pri odjavi, v kolikor je hotelska soba v enakem stanju, kot ob prijavi)

CMT bo zaradi potreb rezervacije namestitev ponudniku namestitev posredoval podatke potnikov, da jih le-ta v zvezi z njihovim bivanjem lahko direktno kontaktira. Za garancijo  rezervacije namestitve CMT potnikom izda plačilni nalog v višini 50€ na osebo, ki jo je potnikom dolžan vrniti po prijavi v hotel. V primeru, da se potnik ne prijavi v hotel, ni upravičen do vračila garancije. V primeru, da potnik garancije ne plača, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. Garancija rezervacije namestitve je nepovratna.

 

POLETNE ČATEŽKE TOPLICE

Active Kranjska gora se bo dogajal v 3 oz. 4-dnevnih terminih med 10.8.in 31.8.2020. v Čatežkih toplicah.  Za potrditev rezervacije je potrebno plačati Garancijo rezervacije namestitve v 5- in 7-posteljnih mobilnih hiškah v kampu Terme village*****

Namestitev potnik v celoti plača v namestitvenem objektu na dan prihoda, za plačilo namestitve lahko koristi tudi Turistični bon.

 • 5-posteljna mobilna hiška - namestitev 139€ na osebo (velja le ob polni zasedenosti) oz. 695€ za celotno mobilno hišico poravnate ob prihodu na destinacijo, možnost plačila s turističnim bonom (FIRST MINUTE: cena 129€/osebo oz. 645€/hišico)
 • 7-posteljna mobilna hiška - namestitev 129€ na osebo (velja le ob polni zasedenosti) oz. 903€ za celotno mobilno hišico poravnate ob prihodu na destinacijo, možnost plačila s turističnim bonom (FIRST MINUTE: cena 119€/osebo oz. 833€/hišico)

Obvezna doplačila:

 • Turistična taksa 2,5€/osebo/nočitev
 • Prijavnina: 1,5€/osebo
 • Povratna kavcija za sobo 250€/300€ (vrnjena pri odjavi, v kolikor je hotelska soba v enakem stanju, kot ob prijavi)

CMT bo zaradi potreb rezervacije namestitev ponudniku namestitev posredoval podatke potnikov, da jih le-ta v zvezi z njihovim bivanjem lahko direktno kontaktira. Za garancijo  rezervacije namestitve CMT potnikom izda plačilni nalog v višini 50€ na osebo, ki jo je potnikom dolžan vrniti po prijavi v hotel. V primeru, da se potnik ne prijavi v hotel, ni upravičen do vračila garancije. V primeru, da potnik garancije ne plača, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. Garancija rezervacije namestitve je nepovratna.

 

FAMILY & GAMING POČITNICE - PORTOROŽ

Family & Gaming Počitnice - Portorož se bo dogajal v terminu med 16.10. in 18.10.2020. v Portorožu.  Za potrditev rezervacije je potrebno plačati Garancijo rezervacije namestitve v hotelu 4* iz skupine Lifeclass 4*

Cena namestitve (plačilo na recepciji hotela ob prihodu) vključuje 2 nočitvi v izbrani sobi v LifeClass 4* hotelu in vstop v Gaming Play IT areno:

 • Družinska soba: 199€*/odraslo osebo; 1 ali 2 otroka do 15 let brezplačno
 • Dvoposteljna soba: 150€* na osebo 

*vse cene na osebo so ob polni zasedenosti sobe

Namestitev potnik v celoti plača pri CMT ali pa, v primeru, da koristi delno ali v celoti turistične bone, na dan prihoda direktno v hotelu. V primeru, da potnik koristi turistične bone, plača:

 • Družinska soba: nočitev z zajtrkom - 185€/odraslo osebo delno ali v celoti z bonom in 14€/odraslo osebo doplačilo za večerjo; 1 ali 2 otroka do 15 let brezplačno
 • Dvoposteljna soba: nočitev z zajtrkom - 136€ na osebo delno ali v celoti z bonom in 14€/odraslo osebo doplačilo za večerjo;

Obvezna doplačila:

 • Turistična taksa 2,5€/osebo/nočitev
 • Prijavnina: 1,5€/osebo

CMT bo zaradi potreb rezervacije namestitev ponudniku namestitev posredoval podatke potnikov, da jih le-ta v zvezi z njihovim bivanjem lahko direktno kontaktira. Za garancijo  rezervacije namestitve CMT potnikom izda plačilni nalog v višini 50€ na osebo, ki jo je potnikom dolžan vrniti po prijavi v hotel. V primeru, da se potnik ne prijavi v hotel, ni upravičen do vračila garancije. V primeru, da potnik garancije ne plača, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. Garancija rezervacije namestitve je nepovratna.

Vstop v Gaming Play it areno bo zaradi zagotavljanja spoštovanja Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 omejen na 50 oseb naenkrat. V kolikor bo kapaciteta prizorišča polna, bo potrebno počakati na njeno sprostitev. Na prizorišču bodo ves čas prisotne hostese, ki bodo pomagale pri koordiniranju in zagotavljanju spoštovanja preprečevanja okužbe z virusom SARS-Cov-2. Varstvo otrok je možno le na lastno odgovornost.

 

OKTOBERFEST 2020

Oktoberfest Čatež 2020 se bo dogajal v terminu med 25.9. in 27.9.2020. v Čatežu.  Za potrditev rezervacije je potrebno plačati Garancijo rezervacije namestitve v 5- in 7-posteljnih mobilnih hiškah v kampu Terme village*****.  

Namestitev potnik v celoti plača na CMT, če želi koristiti turistične bone, pa v namestitvenem objektu na dan prihoda.

 • 5-posteljna mobilna hiška - cena 79€ na osebo (velja le ob polni zasedenosti) oz. 395€ za celotno mobilno hišico poravnate ob prihodu na destinacijo, možnost plačila s turističnim bonom
 • 7-posteljna mobilna hiška - cena 69€/osebo (velja le ob polni zasedenosti) oz. 483€ za celotno mobilno hišico poravnate ob prihodu na destinacijo, možnost plačila s turističnim bonom

Obvezna doplačila:

 • Turistična taksa 2,5€/osebo/nočitev
 • Prijavnina: 1,5€/osebo
 • Povratna kavcija za sobo 250€/300€ (vrnjena pri odjavi, v kolikor je hotelska soba v enakem stanju, kot ob prijavi)

CMT bo zaradi potreb rezervacije namestitev ponudniku namestitev posredoval podatke potnikov, da jih le-ta v zvezi z njihovim bivanjem lahko direktno kontaktira. Za garancijo  rezervacije namestitve CMT potnikom izda plačilni nalog v višini 50€ na osebo, ki jo je potnikom dolžan vrniti po prijavi v hotel. V primeru, da se potnik ne prijavi v hotel, ni upravičen do vračila garancije. V primeru, da potnik garancije ne plača, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. Garancija rezervacije namestitve je nepovratna.

Paket doživeti (koncerta Zvita Feltna, Mambo Kings, e-bike, golf demo, beach volley) in Koncerti (Zvita Feltna, Mambo Kings) so doplačilo in bodo izvedeni ob lepem vremenu in v skladu z veljavnimi priporočili NIJZ. V primeru da v času Čatež Summer Closinga zaradi slabega vremena ali ukrepov omejevanja zbiranja, katerega od obeh ali obeh programov ne bi bilo možno izvesti, paket doživetij in/ali Koncert ne bodo izvedeni, stranke pa bodo upravičene do povračila za Paket doživetij (39,90€) in/ali Koncert (14,90€). Odpoved Paketa doživetij in/ali Koncerta ne vpliva na izvedbo Oktoberfest 2020.

 

ČATEŽ SUMMER CLOSING 2020

Čatež Summer Closing se bo dogajal v terminu med 11.9. in 14.9.2020. v Čatežu.  Za potrditev rezervacije je potrebno plačati Garancijo rezervacije namestitve v 5- in 7-posteljnih mobilnih hiškah v kampu Terme village*****.  

Namestitev potnik v celoti plača v namestitvenem objektu na dan prihoda, za plačilo namestitve lahko koristi tudi Turistični bon.

 • 5-posteljna mobilna hiška - cena 109€ na osebo (velja le ob polni zasedenosti) oz. 545€ za celotno mobilno hišico poravnate ob prihodu na destinacijo, možnost plačila s turističnim bonom
 • 7-posteljna mobilna hiška - cena 89€/osebo (velja le ob polni zasedenosti) oz. 623€ za celotno mobilno hišico poravnate ob prihodu na destinacijo, možnost plačila s turističnim bonom

Obvezna doplačila:

 • Turistična taksa 2,5€/osebo/nočitev
 • Prijavnina: 1,5€/osebo
 • Povratna kavcija za sobo 250€/300€ (vrnjena pri odjavi, v kolikor je hotelska soba v enakem stanju, kot ob prijavi)

CMT bo zaradi potreb rezervacije namestitev ponudniku namestitev posredoval podatke potnikov, da jih le-ta v zvezi z njihovim bivanjem lahko direktno kontaktira. Za garancijo  rezervacije namestitve CMT potnikom izda plačilni nalog v višini 50€ na osebo, ki jo je potnikom dolžan vrniti po prijavi v hotel. V primeru, da se potnik ne prijavi v hotel, ni upravičen do vračila garancije. V primeru, da potnik garancije ne plača, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. Garancija rezervacije namestitve je nepovratna.

Paket doživeti (koncerta Gušti&Tomi Meglič, JockerOut e-bike, golf demo, beach volley) in Koncerti (Gušti&Tomi Meglič, JockerOut) so doplačilo in bodo izvedeni v skladu z veljavnimi priporočili NIJZ. V primeru da v času Čatež Summer Closinga zaradi ukrepov omejevanja zbiranja, katerega od obeh ali obeh programov ne bi bilo možno izvesti, paket doživetij in/ali Koncert ne bodo izvedeni, stranke pa bodo upravičene do povračila za Paket doživetij (29,90€) in/ali Koncert (9,90€). Odpoved Paketa doživetij in/ali Koncerta ne vpliva na izvedbo Čatež Summer Closing 2020.

 

SKI OPENING KRANJSKA GORA 2020

Ski opening Kranjska gora se bo dogajal v terminu med 17.12.in 20.12.2020 v Kranjski gori. Namestitev stranke rezervirajo na CMT, plačilo pa izvedejo:

 • plačilo v celoti (gotovina, bančno nakazilo, kreditna kartica) ob rezervaciji pri CMT, potovalna agencija d.o.o.; ob rezervaciji namestitve lahko stranka doplača tudi zapestnico;
 • plačilo delno ali v celoti s turističnim bonom, ob rezervaciji pri CMT, potovalna agencija d.o.o. je za potrditev rezervacije potrebno plačati Garancijo rezervacije izbrane namestitve v višini 50€ na osebo. Namestitev, za katero stranka unovči bon, stranka v celoti plača ob check inu na destinaciji (tudi če bo delno z bonom, delno z gotovino, bančnim nakazilom, kreditno kartico); ob rezervaciji namestitve lahko stranka rezervira tudi zapestnico po garantirani ceni, plača pa jo ob prihodu na destinacijo (vplačan znesek za garancijo namestitve se prenese v plačilo zapestnice);

V primeru, da želi stranska unovčiti turistični bon, bo CMT zaradi potreb rezervacije namestitev ponudniku namestite posredoval podatke potnikov, da jih le-ta v zvezi z njihovim bivanjem lahko direktno kontaktira. Za garancijo rezervacije namestitve CMT potnikom izda plačilni nalog v višini 50€ na osebo, ki jo je potnikom dolžan vrniti po prijavi v hotel. V primeru, da se potnik ne prijavi v hotel, ni upravičen do vračila garancije. V primeru, da potnik garancije ne plača, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. Garancija rezervacije namestitve je nepovratna. Po prijavi v hotel lahko potnik 50€, ki jo je plačal za garancijo rezervacije, unovči za zapestnico.

Cene namestitev so navedene na spletni strani.

Obvezna doplačila:

 • Turistična taksa 3€/osebo/nočitev
 • Povratna kavcija za sobo 30-50€/osebo (vrnjena pri odjavi, v kolikor je hotelska soba v enakem stanju, kot ob prijavi)
 • Povratna kavcija Key Card 5€ / osebo

Zapestnica vključuje:

 • 2- ali 3-dnevna smučarska karta
 • test smuči Elan
 • popusti v izbranih lokalih

Dnevno športno-animacijsko dogajanje in koncert Mambo Kings, ki se bodo izvajala na prostem, je brezplačno za vse imetnike zapestnice in bodo izvedeni v primeru lepega vremena in v skladu z veljavnimi priporočili NIJZ. V primeru, da v času Ski openinga v Kranjski gori zaradi ukrepov omejevanja zbiranja katerega od programov (animacijsko dogajanje, koncert) ne bi bilo možno izvesti, brezplačnega programa/koncerta ne bo. 

Dodatek 6: OBVESTILO V ZVEZI Z IZREDNIMI RAZMERAMI V POVEZAVI S KORONAVIRUSOM

Dragi prijatelji, 

Hvala za vse prijetne besede in vzpodbudna sporočila v teh dneh. Izlete, ekskurzije, potovanja in dogodke skupaj z vami soustvarjamo že 24 let. Naše dolgoletne izkušnje in trdo delo so razlog, da je agencija Collegium Mondial Travel postala sinonim za pester in kvaliteten izlet, ki temelji na varnosti in zanesljivosti. Vedno smo in bomo delovali v dobro vaše varnosti in kakovosti doživetij, ki jih soustvarjamo z vami.

Tokratna situacija je večja od vseh nas in v zadnjih tednih se je naša ekipa znašla pred velikim izzivom v povezavi z izvedbo potovanj / aranžmajev v prihajajočih tednih, saj sta zdravje in varna izvedba vseh programov naših doživetij vselej na prvem mestu. Pri načrtovanju izvedbe letošnje sezone vztrajno sledimo navodilom in ukrepom vseh pristojnih organov.

V teh izjemno zahtevnih in nepredvidljivih časih je vloga pozitivnih mislih in dobrih novic še toliko večja in bolj pomembna. Zato je agencija Collegium Mondial Travel že sprejela odločitev, da bo vsa potovanja/aranžmaje, ki jih zaradi situacije v povezavi z epidemijo koronavirusa, ne bi mogli izvesti v prvotnih terminih, realizirala s kasnejšimi datumi. Tako nobeno paketno potovanje/aranžma, ki bi moralo biti izvedeno v času, ko je razglašena epidemija, NE BO ODPOVEDANO, ampak BO PRESTAVLJENO na drug datum (za vsa potovanja/aranžmaje veljajo iste cene, trajanje potovanja in storitve kot za prvotni termin, spremenjen je samo datum). Ta odločitev je po eni strani rezultat izrednih razmer, ki jih je sprejela naša vlada in predstavljajo objektivno nezmožnost realizacije potovanj. Poleg tega so bili sprejeti podobni ukrepi na skoraj vseh destinacijah, saj lahko le na takšen način skupaj omejimo širjenje koronavirusa.

V obdobju, ki predstavlja velik gospodarski izziv na globalni ravni, je turizem ena izmed tistih panog, ki jo ukrepi zaradi širjenja virusa COVID-19 najbolj omejujejo. Čeprav optimistično zremo v prihodnost in verjamemo, da bomo skupaj lahko dosegli stanje, ko bodo potovanja spet mogoča, se trenutno v panogi soočamo z mnogoterimi izzivi v povezavi z izvedbo letošnje poletne sezone in izletov, ki prihajajo. 

V Uradnem listu RS, št. 19/20 z dne 12. 3. 2020, z veljavnostjo dne 12. 3. 2020 ob 18.00, je bila objavljena Odredba o razglasitvi epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije. Ukrepi za zajezitev širjenja virusa COVID-19, v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja in javnega zbiranja ljudi na območju Republike Slovenije, s čimer nastajajo drastične posledice na področju gospodarstva, še zlasti na področju turizma.

Kompleksnost ustavitve in prepovedi delovanja celotne gospodarske panoge – turizma in nepredvidljivost nastale situacije pandemije COVID-19 je trenutno sistemski problem, katerega je naslovila in intenzivno rešuje vlada Republike Slovenije, skupaj z državnimi institucijami. Kot rezultat intenzivnega usklajevanja predstavnikov gospodarstva in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je  Državni zbor na seji dne 28. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Omenjeni zakon v 43. členu dodaja nov 101.a člen z naslovom »vrednotnice«, ki ima naslednjo vsebino: 

 1. Če pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, se šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil iz šestega in osmega odstavka 57.f člena ter 1. točke 57.g člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika. 
 2. Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.
 3. Izdana vrednotnica je predmet jamstva za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja. 
 4. Za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z vsem svojim premoženjem.
 5. Ta določba ne posega v pravico potrošnika, da navkljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije. 
 6. Ukrep iz tega člena se uporablja tudi za vračilo plačil potrošnika, ki so bila izvedena pred uveljavitvijo tega zakona, če pogodba o paketnem potovanju ni bila izpolnjena zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin iz prvega odstavka tega člena.

Vrnitev prejetih sredstev pogodbenim strankam v celoti presega običajno in normalno poslovanje ter je neizvedljivo. Z željo, da bi nastalo situacijo, ki je težka tako za naročnike storitve turističnih potovanj kot za organizatorje kar najučinkoviteje rešili, smo se v skladu z novo interventno zakonodajo in po priporočilih in navodilih vlade RS, ZTAS, MZZRS, NIJZ, WHO ter z dogovorom z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo odločili, da svojim pogodbenim strankam omogočimo rešitev s sistemom vrednotnic.

Spoštovani, verjamemo, da je misel in želja po potovanjih in dogodkih v teh dneh še kako prisotna in ko bo vse to enkrat mimo, bomo vsi potrebovali odklop, sprostitev, nova doživetja. Zato se na CMT-ju z veseljem in vso vnemo zdaj osredotočamo na to, da skupaj z lokalnimi partnerji in seveda vsemi vami v teh zahtevnih časih tudi letošnjo sezono izvedemo v ponos nam in v veselje in zadovoljstvo vsem vam, ki ste z nami že več kot 20 let.

Dragi prijatelji. Ostanite doma in kmalu bomo v uživali v zabavi, koncertih, doživetjih in novih prijateljstvih!

#stayhome #ostanidoma

 

AKTUALNA VPRAŠANJA GLEDE VPLAČANIH ARANŽMAJEV Z ODHODI V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA IN KASNEJE

Kot smo navedli že zgoraj, nobeno paketno potovanje / aranžma, ki bi moralo biti izvedeno v času, ko je razglašena epidemija, NE BO ODPOVEDANO, ampak BO PRESTAVLJENO na drug datum (za vsa potovanja / aranžmaje veljajo iste cene, trajanje potovanja in storitve kot za prvotni termin, spremenjen je samo datum).

Je pa načrtovanje potovanj vedno povezano tudi z datumi in vemo, da nov termin mogoče ne bo ugoden za čisto vse naše potnike. Zato, v kolikor se potnik potovanja / aranžmaja v novem terminu vseeno ne bi mogel udeležiti...

...in ima vplačan aranžma s predvidenim odhodom do 31.05.2020

 • bo CMT nosilcu rezervacije izdal vrednotnico v višini vplačanega zneska, ki jo bo možno izkoristili oz. vnovčiti v roku 24 mesecev od izdaje.

 ...in ima vplačan aranžma s predvidenim odhodom po 31.05.2020

 • bo CMT odpoved potnika obravnavali po odpovedni lestvici CMT-jevih splošnih pogojev, kar pomeni, da CMT zadrži znesek po odpovedni lestvici. Za razliko bo CMT nosilcu rezervacije izdal vrednotnico, ki jo bo možno izkoristiti oz. vnovčiti v roku 24 mesecev od izdaje.
 • Vaša vplačana sredstva za potovanja in počitnice v organizaciji CMT d.o.o. so varna. Glede odpovedi vaših počitnic vam svetujemo, da še počakate. Vsekakor zagotavljamo, da bomo pri organizaciji potovanj/počitnic vedno poskrbeli najprej za varnost in udobje. Če je vaša odločitev dokončna in želite svoje potovanje odpovedati, nam to sporočite na info@collegium.si
Dodatek 7: POSEBNI POGOJI - VREDNOTNICE ZA PROGRAME DO 31.5.2020


POSEBNI POGOJI - VREDNOTNICE


Posebni pogoji za vrednotnice so sestavni del Splošnih pogojev CMT, potovalne agencije d.o.o. in se nanašajo na vrednotnice, ki jih je izdajatelj (v nadaljevanju CMT) izdal na podlagi 43. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20).

Z izdajo vrednotnice iz prejšnjega odstavka se šteje, da je CMT izpolnil svojo obveznost vračila vseh plačil iz šestega in osmega odstavka 57.f člena ter prve točke 57.g člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18). 

CMT za eno rezervacijo izda samo eno originalno vrednotnico, ki je opremljena s podpisom in žigom izdajatelja. Kopija ali sken vrednostnice ni original.

CMT nosilcu rezervacije pošlje obvestilo o vrednotnici, ki vsebuje vse postavke kot originalna vrednotnica, originalna vrednotnica pa v imenu vplačnika ostaja v hrambi pri izdajatelju v imenu vplačnika. Originalno vrednotnico lahko nosilec rezervacije prevzame izključno osebno na sedežu CMT ob predhodni pisni najavi na info@cmt.si (vsaj 2 dni).

Vrednotnica, ki jo izda agencija CMT se glasi na prinosnika. Domneva se, da je prinosnik vrednotnice v trenutku unovčitve zakoniti imetnik vrednotnice.

CMT se prinosniku vrednotnice zavezuje omogočiti koriščenje storitev katerih odgovorni organizator je CMT, potovalna agencija d.o.o..

V kolikor je prinosnik vrednotnice nosilec rezervacije na katero se nanašajo vplačana sredstva za katera je bila izdana vrednotnica, prinosniku za unovčitev vrednotnice ni potrebno predložiti originalne vrednotnice, ampak zadostuje že pisno izražena namera za unovčenje in obvestilo o vrednotnici. V tem primeru bo CMT k originalni vrednotnici, ki je v njegovi hrambi, priložil pisno namero prinosnika, s tem pa se bo štelo, da je vrednotnica unovčena.

V kolikor prinosnik vrednotnice ni nosilec rezervacije na katero se nanašajo vplačana sredstva za katera je bila izdana vrednotnica, mora za unovčenje prinosnik predložiti vrednotnico v originalu, opremljeno s podpisom in žigom izdajatelja, drugače se šteje, da vrednotnica ni unovčena.

CMT je v unovčenje dolžen sprejeti le vrednotnice, ki jih je izdal sam in znotraj roka unovčljivosti. Rok unovčljivosti vrednotnic je 24 mesecev od dne izdaje vrednotnice, ki je naveden na listini. Vrednotnice znotraj 24 mesečnega roka unovčljivosti niso zamenljive za denar oziroma, izdajateljica ni dožna izplačati zneska dobroimetja navedenega na vrednotnici.

Vrednotnico se lahko unovči le enkratno in sicer v znesku celotnega vplačanega dobroimetja navedenega na listini, z namenom koriščenje storitev potovalne agencije CMT, v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja in cenikom v trenutku unovčitve.

V primeru, da vplačnik potovanja unovči svojo vrednotnico skladno s 43. členom ZIUZEOP-A za koriščenje storitve CMT, se s tem šteje obveznost agencije izpolnjena v celoti in ni upravičen do kakršnihkoli izplačil, delnih izplačil ali vrnitve zneska dobroimetja označenega na vrednotnici.

V kolikor nosilec potovanja odstopi od pogodbe o potovanju za katerega je unovčil vrednotnico in mu po Splošnih pogojih pripada delno vračilo, mu CMT d.o.o., ne glede na prejšnji stavek, lahko odobri vračilo pripadajočega zneska v obliki nove vrednotnice, katere veljavnost ne more biti daljša od prvotne vrednotnice, ki jo je stranka unovčila za potovanje.

V kolikor se nosilec rezervacije z vrednotnico ne strinja, jo lahko v 14 dneh od prejetja obvestila o vrednotnici, pisno zavrne. V tem primeru je upravičen do povračila vplačanega zneska najkasneje do 31.5.2021. 

V Ljubljani, 31.5.2020

Dodatek 8: POSEBNI POGOJI  - VREDNOTNICE ZA PROGRAME PO 1.6.2020

POSEBNI POGOJI - VREDNOTNICE


Posebni pogoji za vrednotnice so sestavni del Splošnih pogojev CMT, potovalne agencije d.o.o. in se nanašajo na vrednotnice, ki jih je izdala agencija CMT za programe z odhodom po 1.6.2020, ki so bili odpovedani ali predstavljeni zaradi ukrepov povezanih s koronavirusno boleznijo Covid-19. Vrednotnica predstavlja dobropis za vsa vplačana sredstva (razen za zavarovanje rizika odpovedi).

Z izdajo vrednotnice iz prejšnjega odstavka se šteje, da je CMT izpolnil svojo obveznost vračila vseh plačil iz šestega in osmega odstavka 57.f člena ter prve točke 57.g člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18).

CMT za eno rezervacijo izda samo eno originalno vrednotnico, ki je opremljena s podpisom in žigom izdajatelja. Kopija ali sken vrednostnice ni original.

CMT nosilcu rezervacije pošlje obvestilo o vrednotnici, ki vsebuje vse postavke kot originalna vrednotnica, originalna vrednotnica pa v imenu vplačnika ostaja v hrambi pri izdajatelju v imenu vplačnika. Originalno vrednotnico lahko nosilec rezervacije prevzame izključno osebno na sedežu CMT ob predhodni pisni najavi na info@cmt.si (vsaj 2 dni).

Vrednotnica, ki jo izda agencija CMT se glasi na prinosnika. Domneva se, da je prinosnik vrednotnice v trenutku unovčitve zakoniti imetnik vrednotnice.

CMT se prinosniku vrednotnice zavezuje omogočiti koriščenje storitev katerih odgovorni organizator je CMT, potovalna agencija d.o.o..

V kolikor je prinosnik vrednotnice nosilec rezervacije na katero se nanašajo vplačana sredstva za katera je bila izdana vrednotnica, prinosniku za unovčitev vrednotnice ni potrebno predložiti originalne vrednotnice, ampak zadostuje že pisno izražena namera za unovčenje in obvestilo o vrednotnici. V tem primeru bo CMT k originalni vrednotnici, ki je v njegovi hrambi, priložil pisno namero prinosnika, s tem pa se bo štelo, da je vrednotnica unovčena.

V kolikor prinosnik vrednotnice ni nosilec rezervacije na katero se nanašajo vplačana sredstva za katera je bila izdana vrednotnica, mora za unovčenje prinosnik predložiti vrednotnico v originalu, opremljeno s podpisom in žigom izdajatelja, drugače se šteje, da vrednotnica ni unovčena.

CMT je v unovčenje dolžen sprejeti le vrednotnice, ki jih je izdal sam in znotraj roka unovčljivosti. Rok unovčljivosti vrednotnic je 24 mesecev od dne izdaje vrednotnice, ki je naveden na listini. Vrednotnice znotraj 24 mesečnega roka unovčljivosti niso zamenljive za denar oziroma, izdajateljica ni dožna izplačati zneska dobroimetja navedenega na vrednotnici.

Vrednotnico se lahko unovči le enkratno in sicer v znesku celotnega vplačanega dobroimetja navedenega na listini, z namenom koriščenje storitev potovalne agencije CMT, v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja in cenikom v trenutku unovčitve.

V primeru, da vplačnik potovanja unovči svojo vrednotnico za koriščenje storitve CMT, se s tem šteje obveznost agencije izpolnjena v celoti in ni upravičen do kakršnihkoli izplačil, delnih izplačil ali vrnitve zneska dobroimetja označenega na vrednotnici.

V kolikor nosilec potovanja odstopi od pogodbe o potovanju za katerega je unovčil vrednotnico in mu po Splošnih pogojih pripada delno vračilo, mu CMT d.o.o., ne glede na prejšnji stavek, lahko odobri vračilo pripadajočega zneska v obliki nove vrednotnice, katere veljavnost ne more biti daljša od prvotne vrednotnice, ki jo je stranka unovčila za potovanje.

V kolikor se nosilec rezervacije z vrednotnico ne strinja, jo lahko v 14 dneh od prejetja obvestila o vrednotnici, pisno zavrne. V tem primeru je upravičen do povračila vplačanega zneska v 14 dneh, najkasneje pa do 31.5.2021. 

V Ljubljani, 1.8.2020

Dodatek 9: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAM "SKI OPENING KRANJSKA GORA 2020"

SKI OPENING KRANJSKA GORA 2020

Ski opening Kranjska gora se bo dogajal v terminu med 17.12.in 20.12.2020 v Kranjski gori. Namestitev stranke rezervirajo na CMT, plačilo pa izvedejo:

 • plačilo v celoti (gotovina, bančno nakazilo, kreditna kartica) ob rezervaciji pri CMT, potovalna agencija d.o.o.; ob rezervaciji namestitve lahko stranka doplača tudi zapestnico;
 • plačilo delno ali v celoti s turističnim bonom, ob rezervaciji pri CMT, potovalna agencija d.o.o. je za potrditev rezervacije potrebno plačati Garancijo rezervacije izbrane namestitve v višini 50€ na osebo. Namestitev, za katero stranka unovči bon, stranka v celoti plača ob check inu na destinaciji (tudi če bo delno z bonom, delno z gotovino /kreditno kartico); ob rezervaciji namestitve lahko stranka rezervira tudi zapestnico po garantirani ceni, plača pa jo ob prihodu na destinacijo (vplačan znesek za garancijo namestitve se prenese v plačilo zapestnice);

V primeru, da želi stranska unovčiti turistični bon, bo CMT zaradi potreb rezervacije namestitev ponudniku namestite posredoval podatke potnikov, da jih le-ta v zvezi z njihovim bivanjem lahko direktno kontaktira. Za garancijo rezervacije namestitve CMT potnikom izda plačilni nalog v višini 50€ na osebo, ki jo je potnikom dolžan vrniti po prijavi v hotel. V primeru, da se potnik ne prijavi v hotel, ni upravičen do vračila garancije. V primeru, da potnik garancije ne plača, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. Garancija rezervacije namestitve je nepovratna. Po prijavi v hotel lahko potnik 50€, ki jo je plačal za garancijo rezervacije, unovči za zapestnico.

Cene namestitev so navedene na spletni strani.

Obvezna doplačila:

 • Turistična taksa 3€/osebo/nočitev
 • Povratna kavcija za sobo 30-50€/osebo (vrnjena pri odjavi, v kolikor je hotelska soba v enakem stanju, kot ob prijavi)
 • Povratna kavcija Key Card 5€ / osebo

Zapestnica vključuje:

 • 2- ali 3-dnevna smučarska karta
 • test smuči Elan
 • popusti v izbranih lokalih

Dnevno športno-animacijsko dogajanje in koncert Mambo Kings, ki se bodo izvajali na prostem, je brezplačno za vse imetnike zapestnice in bodo izvedeni v primeru lepega vremena in v skladu z veljavnimi priporočili NIJZ. V primeru, da v času Ski openinga v Kranjski gori zaradi ukrepov omejevanja zbiranja katerega od programov (animacijsko dogajanje, koncert) ne bi bilo možno izvesti, brezplačnega programa/koncerta ne bo. 

Dodatek 10: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAM "SKI OPENING KRANJSKA GORA 2021"

SKI OPENING KRANJSKA GORA 2021

Ski closing Kranjska gora se bo dogajal v terminu med 16.12. in 19.12.2021 v Kranjski gori. Namestitev stranke rezervirajo na CMT, plačilo pa izvedejo:

 • plačilo v celoti (gotovina, bančno nakazilo, kreditna kartica) ob rezervaciji pri CMT, potovalna agencija d.o.o.; ob rezervaciji namestitve lahko stranka doplača tudi zapestnico;
 • plačilo delno ali v celoti s turističnim bonom, ob rezervaciji pri CMT, potovalna agencija d.o.o. je za potrditev rezervacije potrebno plačati Garancijo rezervacije izbrane namestitve v višini 50€ na osebo. Namestitev, za katero stranka unovči bon, stranka v celoti plača ob check inu na destinaciji (tudi če bo delno z bonom, delno z gotovino /kreditno kartico); ob rezervaciji namestitve lahko stranka rezervira tudi zapestnico po garantirani ceni, plača pa jo ob prihodu na destinacijo (vplačan znesek za garancijo namestitve se prenese v plačilo zapestnice);

V primeru, da želi stranska unovčiti turistični bon, bo CMT zaradi potreb rezervacije namestitev ponudniku namestite posredoval podatke potnikov, da jih le-ta v zvezi z njihovim bivanjem lahko direktno kontaktira. Za garancijo rezervacije namestitve CMT potnikom izda plačilni nalog v višini 50€ na osebo, ki jo je potnikom dolžan vrniti po prijavi v hotel. V primeru, da se potnik ne prijavi v hotel, ni upravičen do vračila garancije. V primeru, da potnik garancije ne plača, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. Garancija rezervacije namestitve je nepovratna. Po prijavi v hotel lahko potnik 50€, ki jo je plačal za garancijo rezervacije, unovči za zapestnico.

Cene namestitev so navedene na spletni strani.

Obvezna doplačila:

 • Turistična taksa 3€/osebo/nočitev
 • Povratna kavcija za sobo 30-50€/osebo (vrnjena pri odjavi, v kolikor je hotelska soba v enakem stanju, kot ob prijavi)
 • Povratna kavcija Key Card 5€ / osebo

Zapestnica vključuje:

 • 2- ali 3-dnevna smučarska karta
 • test smuči Elan
 • popusti v izbranih lokalih

Dnevno športno-animacijsko dogajanje in koncerti , ki se bodo izvajali na prostem, so brezplačni za vse imetnike zapestnice in bodo izvedeni v primeru lepega vremena in v skladu z veljavnimi priporočili NIJZ. V primeru, da v času Ski closinga v Kranjski gori zaradi ukrepov omejevanja zbiranja katerega od programov (animacijsko dogajanje, koncert) ne bi bilo možno izvesti, brezplačnega programa/koncerta ne bo. 

Dodatek 11: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAM "COLLEGIUMOVE PRVOMAJSKE POČITNICE 2021"

Posebni pogoji za Collegiumove prvomajske počitnice 2021

Collegiumove prvomajske počitnice se bo izvajale v terminu med 28.4.-2.5.2021 v Poreču in Novalji.

Namestitev stranke rezervirajo na prodajnih mestih potovalne agencije CMT d.o.o., in na prijavnem obrazcu izberejo način plačila.

Kdaj bo rezervacija potrjena:

a) v kolikor želi stranka plačilo izvesti (v celoti) z bančnim nakazilom ali kreditno kartico, bo rezervacija potrjena z dnem priliva na poslovni račun potovalne agencije CMT d.o.o., če je bilo plačilo izvedeno znotraj 24 ur od rezervacije (v kolikor rezervacija poteče, bo potrjena v primeru prostih mest).
b) v kolikor želi stranka za plačilo aranžmaja (delno ali v celoti) unovčiti s strani potovalne agencije CMT d.o.o. izdano vrednotnico, bo rezervacija potrjena 14 dni pred predvidenim začetkom aranžmaja, ko bo jasno ali bo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 možno prvomajske počitnice izvesti. V kolikor bo izvedba mogoča, bo CMT d.o.o. 14 .aprila 2021 unovčil vrednotnico, s tem potrdil rezervacijo in o tem obvestil stranko. Če izvedba ne bo mogoča, vrednotnica ne bo unovčena in jo bo stranka lahko koristila za druge produkte. Stranka po rezervaciji odda Zahtevek za unovčenje vrednotnice.

Datum potrditve rezervacije se šteje kot datum sklenitve Pogodbe o turističnem aranžmaju.

V primeru, da namestitveni objekt, ki ga stranka izbere ob prijavi, v času izvedbe ne bo odprt, bo CMT stranke namestil v bližnjem namestitvenem objektu enake ali višje kategorije. V kolikor v času izvedbe noben namestitveni objekt v bližini tistega, ki ga je stranka izbrala ob prijavi, ne bo odprt, CMT prvomajskih počitnic na tisti destinaciji ne bo izvedel.

Cene namestitev so navedene na spletni strani.

Obvezna doplačila:
• Prijavnina 10€ na osebo
• Turistična taksa 1,5€/osebo/nočitev
• Povratna kavcija za sobo 30-50€/osebo (vrnjena pri odjavi, v kolikor je namestitev v enakem stanju, kot ob prijavi)

Možna doplačila:
• Izlet z ladjico
• Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
• Zavarovanje rizika odpovedi

Dodatek 12: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAME "COLLEGIUMOVO POLETJE 2021"

POREČ SUMMER 2021

Poreč Summer se bo dogajal v terminu med 5.7. in 12.7.2021. v Poreču in sicer v dveh terminih:

 • 5.7.-9.7.2021 - 4 nočitve
 • 9.7.-12.7.2021 - 3 nočitve  

Potniki bodo nameščeni v hotelu Rubin*** v Poreču (3 ali 4 nočitve z zajtrkom), po želji pa lahko v svoj paket vključijo:

 • zapestnica Poreč Summer Fest - koncerti Mambo Kings, Ines Erbus/Zvita feltna, Joker Out, spremljevalne dnevne in večerje aktivnosti (29,90€)
 • avtobusni prevoz Slovenija - Poreč - Slovenija, ki bo izveden ob najmanj 35 osebah (Maribor - 45€, Celje - 40€, Ljubljana - 35€)
 • polpenzion (3 nočitve - 24€, 4 nočitve - 32€)
 • jadranje (39,90€)
 • izlet z ladjico (19,90€)

Obvezna doplačila:

 • prijavnina 10€ na osebo (ob prijavi)
 • turistična taksa 1,50€ na osebo na dan (ob prijavi)
 • povratna kavcija od 30€ do 50€ na osebo (na destinaciji)

Avtobusni prevoz, jadranje in izlet z ladjico bodo organizirani v primeru zadostnega števila prijavljenih, prav tako bodo vse aktivnosti in dogodki, vključno s programom v sklopu Poreč Summer Fest izvedeni v skladu z veljavnimi priporočili pristojnih služb za zajezitev epidemije.

V primeru da v času Poreč Summer 2021 zaradi ukrepov omejevanja zbiranja za zajezitve epidemije, katerega programov v sklopu Poreč Summer Fest ne bi bilo možno izvesti, koncert (i) ne bo (do) izvedeni, stranke pa bodo upravičene do povračila zapestnico (29,90€) . Odpoved programa Poreč Summer Fest ne vpliva na izvedbo Poreč Summer 2021.

 

POLETJE V GRČIJI (KRF IN ZAKINTOS)

Poletje v Grčiji bo organizirano na Krfu in Zakintosu v treh terminih:

 • 17.7.-27.7.2021 - 10 nočitev
 • 27.7.-6.8.2021 - 10 nočitev
 • 6.8.-13.8.2021 - 7 nočitev  

Cena aranžmaja (z namestitvijo) vključuje:

 • namestitev v izbrani namestitvi (obroki glede na hotel)
 • povratni letalski prevoz do Krfa/Zakintosa (letališče Ljubljana ali Maribor - potniko bodo o tem obveščeni najkasneje v obvestilu pred odhodom)
 • letališke pristojbine in prtljaga do 20 kg
 • transfer z letališča do hotela in nazaj
 • predstavnik Collegiuma na destinaciji
 • osnovno nezgodno zavarovanje

Obvezna doplačila:

 • prijavnina 10€ na osebo (ob prijavi)
 • Povratna kavcija od 30€ do 50€ na osebo (na destinaciji)
 • Turistična taksa 1,50€ na sobo na dan (na destinaciji)

Cena letalskega prevoza (brez namestitve) vključuje:

 • povratni letalski prevoz do Krfa/Zakintosa (letališče Ljubljana ali Maribor - potniko bodo o tem obveščeni najkasneje v obvestilu pred odhodom)
 • letališke pristojbine in prtljaga do 20 kg

 

Posebni pogoji odjave od programov, ki vsebujejo letalski prevoz:

Potnik lahko kadarkoli pred začetkom potovanja odstopi od pogodbe o potovanju, pri čemer lahko CMT od potnika zahteva plačilo ustrezne in upravičene odstopnine. Stroški odstopa od pogodbe so navedeni v točki "Potnikova sprememba prijave in odpoved potovanja". Pri programih "Poletje v Grčiji" (Krf in Zakintos), ki vključujejo letalski prevoz, veljajo drugačni stroški odpovedi in sicer:

– do 30 dni pred odhodom: administrativni stroški v višini 20,00 eur in 50,00€ dodatni storno stroški za letalo (na osebo),
– od 29 do 22 dni pred odhodom: 40% cene aranžmaja,
– od 21 do 15 dni pred odhodom: 60% cene aranžmaja,
– od 15 do 1 dan pred odhodom: 80% cene aranžmaja,
– na dan odhoda in po odhodu: 100% cene aranžmaja.

 

ACTIVE KRANJSKA GORA 2021

Active Kranjska gora se bo dogajal v 3 oz. 4-dnevnih terminih med 1.7.in 12.9.2021. v Kranjski gori. 

Lokacija: Kranjska gora / hotel Alpina ***
Št. oseb: 2 - 4 posteljne sobe

Cena: 199,00€ na osebo* v dvoposteljni sobi

*v primeru polne zapolnjenosti sobe. 

Obvezno doplačilo:

 • Turistična taksa 2€ na osebo na noč, otroci 7-18 let 1€ na noč (na destinaciji)

Posebni popusti za otroke in odrasle na 3 ali 4 ležišču:

 • otrok do 6. leta brez ležišča -  brezplačno
 • otroci ali odrasli na 3. in 4. ležišču – 50% popusta

Vključeno v osnovno ceno:

 • 3 oz. 4 nočitve / namestitev v izbrani sobi / v izbranem terminu
 • zajtrk

Možnost koriščenja turističnih bonov in vrednotnic:

 • za koriščenje TURISTIČNIH BONOV, je v nakupnem procesu potrebno izbrati "Garancija in rezervacija 2, 3 ali 4-posteljne sobe z zajtrkom (s turističnim bonom)"
 • za unovčenje VREDNOTNIC, je v nakupnem procesu potrebno izbrati "Rezervacija 2, 3 ali 4-posteljne sobe z zajtrkom".

Če boste za aranžma koristiti (delno ali v celoti) TURISTIČNI BON, prosimo pozorno preberite Generalne informacije o koriščenju turističnih bonov, ob prijavi v hotel pa predložite kopije osebnih dokumentov in izpolnjen Obrazec za potrditev unovčitve bona. V hotelu boste tudi poravnali celoten znesek aranžmaja, vključno z vsemi obveznimi doplačili. Ker je za garancijo rezervacije za plačilo s turističnim bonom potrebno plačati 50€ na osebo, boste po prijavi v hotel le-to dobili povrnjeno na vaš bančni račun; zaradi pohitritve procesa vračanja, prosimo da izpolnite Obrazec za vračilo garancije.

V primeru, da se potnik od aranžmaja odjavi pred odhodom ali se na dan začetka aranžmaja ne prijavi v hotel, ni upravičen do vračila garancije. V primeru, da potnik garancije ne plača, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju. 

Če ste ob prijavi označili, da želite za plačilo aranžmaja (delno ali v celoti) unovčiti s strani potovalne agencije CMT d.o.o. izdano VREDNOTNICO, je v roku 24 ur potrebno oddati Zahtevek za unovčitev vrednotnice. V primeru, da zaradi ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 potovanja ne bi bilo možno izvesti in bi ga iz tega razloga organizator potovanja odpovedal, vrednotnica ne bo unovčena in jo boste lahko koristili za druge produkte. 

Pomembno: Za plačilo garancije unovčenje Vrednotnice ni mogoče.

Možna doplačila:

 • Paket doživetij
 • Pustolovski park Bled
 • Zip Line v Planici

V primeru nedelovanja katere izmed aktivnosti ali če zaradi ukrepov omejevanja zbiranja za zajezitve epidemije katere od aktivnosti ne bi bilo možno izvesti, bodo stranke upravičene do povračila vplačanega zneska za konkretno aktivnost. Odpoved teh aktivnosti ne vpliva na izvedbo Active Kranjska gora 2021.